Hydrogeológia

Vyhľadávanie a ochrana vodných zdrojov, monitorovanie úrovne hladiny a overovania kvality podzemných vôd, hydrogeologické prieskumy pre stavebné účely, hodnotenie vplyvu stavieb na podzemné a povrchové vody, hydrogeologické mapovanie, posudková a konzultačná činnosť


HYDROTEAM, spol. s r. o., Varšavská 3, 831 03 Bratislava
Vodohospodárske štúdie, geologický prieskum, štúdie uskutočniteľnosti, EIA, dokumentácie stavebného zámeru.
www.hydroteam.sk


GEOLAB, s.r.o., Popradská 90, 040 11 Košice
Laboratórium analýzy vôd a zemín. Laboratórne práce pre geologický výskum a prieskum. Environmentálny audit. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi.
www.geolabke.sk


GEOTIP, s.r.o., Bartoškova 5, 831 04 Bratislava
Odborná realizáčná a konzultačná činnosť v oblasti hydrogeológie, inžinierskej geológie, geológie a ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva.
www.geotip.sk


GEO, spol s r.o., Tehelná 48, Nitra 949 01
Inžinierskogeologický, hydrogeologický prieskum, prieskum životného prostredia technické vrtné práce a čerpacie skúšky.


GEOSPEKTRUM s.r.o., Mliekárenská 10, 824 92 Bratislava
Hydrogeologický prieskum, posudky pre ČOV, budovanie studní, pozorovacích vrtov, vodné zdroje, geotermálna energia,ochranné pásma, monitoring kvality a kvantity.
www.geospektrum.sk


ENVING s.r.o., 089 01 Rakovčík 58
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, posudky v odpadovom hospodárstve, IPKZ, hydrogeologický prieskum, hydrogeologické posudky.
www.enving.sk


ENVIRONCENTRUM s.r.o., Rastislavova 58, Košice
Komplexné služby v oblasti geológie, nakladania s vodami a odpadmi, demolačné a stavebné práce. Poradenstvo, inžiniering a sprostredkovanie.
www.environcentrum.sk


Centrum environmentálnych služieb, s.r.o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
Geologický, hydrogeologický, atmogeochemický a geofyzikálny prieskum, sanácie starých environmentálnych záťaží, sanácie podzemných vôd a horninového prostredia.
www.cenvis.sk


RNDr. Juraj Minárik - PROGEO, Halalovka 23 , 911 08 Trenčín
Inžiniersko-geologický prieskum, hydrogeologický prieskum, geologický prieskum ŽP, monitorovanie geologickch faktorov ŽP Hg a IG posudky.


EKOHYDROGEO spol. s r.o., Čapkova 2, Bratislava
Inžinierska geológia, hydrogeológia, studne, ekológia, práce v oblasti životného prostredia, sanácie environmentálnych záťaží, monitoring zložiek životného prostredia.
www.ehg.sk


PC&G s.r.o., Mlynská dolina - Pavilón G, 841 04 Bratislava
Široká škála služieb v oblasti geológie, geofyziky, geochémie a ložiskového inžinierstva. Technické služby: digitalizácia, konverzie, georeferencovanie máp.
www.pcg.sk


HGM-Žilina s.r.o., Stárkova 26, 010 01 Žilina
Geologické prieskumy, sanácia zemín a vôd, ekologický audit, zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov, poradenská činnosť vo vodnom a odpadovom hospodárstve.
www.hgm.sk


PROGEO spol. s r.o., Predmestská 75, 010 01 Žilina
Hydrogeologický prieskum a posudky, geologický prieskum ložísk nerastných surovín, inžinierskogeologický prieskum pre zakladanie stavieb.
www.progeo.sk


FIXGEN s.r.o., Kavečianska cesta 1A/3637, 040 01 Košice
Služby v oblasti geologického prieskumu životného prostredia, hydrogeológie, inžinierskej geológie, čistenie odpadových vôd a odstraňovanie dnových sedimentov.
www.fixgen.sk


Geoground s.r.o., Rudohorska 33, 97411 Banska Bystrica
Hydrogeologický prieskum, inžinierskogeologický prieskum, environmentálny prieskum, realizácia studní, sanácia geologického prostredia.
www.geoground.net


Mgr. Ivan Šebesta, Dvojkrížna 2, 821 07 Bratislava
Vŕtanie a budovanie studní, vrty pre tepelné čerpadlo, rozbor vody. Hydrogeologický prieskum a hydrogeologický posudok.
geoseb.homewinery.sk