Hydrogeológia

Vyhľadávanie a ochrana vodných zdrojov, monitorovanie úrovne hladiny a overovania kvality podzemných vôd, hydrogeologické prieskumy pre stavebné účely, hodnotenie vplyvu stavieb na podzemné a povrchové vody, hydrogeologické mapovanie, posudková a konzultačná činnosť


GEOLAB, s.r.o., Popradská 90, 040 11 Košice
Laboratórium analýzy vôd a zemín. Laboratórne práce pre geologický výskum a prieskum. Environmentálny audit. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi.
www.geolabke.sk


GEOTIP, s.r.o., Bartoškova 5, 831 04 Bratislava
Odborná realizáčná a konzultačná činnosť v oblasti hydrogeológie, inžinierskej geológie, geológie a ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva.
www.geotip.sk


GEO, spol s r.o., Tehelná 48, Nitra 949 01
Inžinierskogeologický, hydrogeologický prieskum, prieskum životného prostredia technické vrtné práce a čerpacie skúšky.


GEOSPEKTRUM s.r.o., Mliekárenská 10, 824 92 Bratislava
Hydrogeologický prieskum, posudky pre ČOV, budovanie studní, pozorovacích vrtov, vodné zdroje, geotermálna energia,ochranné pásma, monitoring kvality a kvantity.
www.geospektrum.sk


ENVING s.r.o., 089 01 Rakovčík 58
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, posudky v odpadovom hospodárstve, IPKZ, hydrogeologický prieskum, hydrogeologické posudky.
www.enving.sk


ENVIRONCENTRUM s.r.o., Rastislavova 58, Košice
Komplexné služby v oblasti geológie, nakladania s vodami a odpadmi, demolačné a stavebné práce. Poradenstvo, inžiniering a sprostredkovanie.
www.environcentrum.sk


Centrum environmentálnych služieb, s.r.o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
Geologický, hydrogeologický, atmogeochemický a geofyzikálny prieskum, sanácie starých environmentálnych záťaží, sanácie podzemných vôd a horninového prostredia.
www.cenvis.sk


Jozef Kyjak - GEOVRTY, s.r.o., Námestie Ľ.Fullu 1665/3, 010 08 Žilina
Komplexný inžiniersko - geologický priskum, posudky, vrtanie studní, dynamické penetračné skúšky, laboratórne rozbory zemín.
www.geo-vrty.sk


RNDr. Juraj Minárik - PROGEO, Halalovka 23 , 911 08 Trenčín
Inžiniersko-geologický prieskum, hydrogeologický prieskum, geologický prieskum ŽP, monitorovanie geologickch faktorov ŽP Hg a IG posudky.


EKOHYDROGEO spol. s r.o., Čapkova 2, Bratislava
Inžinierska geológia, hydrogeológia, studne, ekológia, práce v oblasti životného prostredia, sanácie environmentálnych záťaží, monitoring zložiek životného prostredia.
www.ehg.sk


HYDROTEAM, spol. s r. o., Varšavská 3, 831 03 Bratislava
Vodohospodárske štúdie, geologický prieskum, štúdie uskutočniteľnosti, EIA, dokumentácie stavebného zámeru.
www.hydroteam.sk


PC&G s.r.o., Mlynská dolina - Pavilón G, 841 04 Bratislava
Široká škála služieb v oblasti geológie, geofyziky, geochémie a ložiskového inžinierstva. Technické služby: digitalizácia, konverzie, georeferencovanie máp.
www.pcg.sk


HGM-Žilina s.r.o., Stárkova 26, 010 01 Žilina
Geologické prieskumy, sanácia zemín a vôd, ekologický audit, zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov, poradenská činnosť vo vodnom a odpadovom hospodárstve.
www.hgm.sk


PROGEO spol. s r.o., Predmestská 75, 010 01 Žilina
Hydrogeologický prieskum a posudky, geologický prieskum ložísk nerastných surovín, inžinierskogeologický prieskum pre zakladanie stavieb.
www.progeo.sk


FIXGEN s.r.o., Kavečianska cesta 1A/3637, 040 01 Košice
Komplexné ekologické služby zahŕňajúce konzultačné a inžinierske služby ako aj zabezpečenie komplexných dodávok v oblasti ochrany životného prostredia.
www.fixgen.sk


Geoground s.r.o., Rudohorska 33, 97411 Banska Bystrica
Hydrogeologický prieskum, inžinierskogeologický prieskum, environmentálny prieskum, realizácia studní, sanácia geologického prostredia.
www.geoground.net


HydroGEP, s.r.o., Hájnická 12/149, 962 31 Sliač
EIA, geologický a hydrogeologický prieskum, meracie práce. Monitoring geologického prostredia ŽP. Sanácia geologického prostredia, prevádzka ČOV. Skúšky tesnosti.
www.hydrogep.sk


Mgr. Ivan Šebesta, Dvojkrížna 2, 821 07 Bratislava
Vŕtanie a budovanie studní, vrty pre tepelné čerpadlo, rozbor vody. Hydrogeologický prieskum a hydrogeologický posudok.
geoseb.homewinery.sk