Hydrogeológia

Vyhľadávanie a ochrana vodných zdrojov, monitorovanie úrovne hladiny a overovania kvality podzemných vôd, hydrogeologické prieskumy pre stavebné účely, hodnotenie vplyvu stavieb na podzemné a povrchové vody, hydrogeologické mapovanie, posudková a konzultačná činnosť


GEOLAB, s.r.o., Popradská 90, 040 11 Košice
Laboratórium analýzy vôd a zemín. Laboratórne práce pre geologický výskum a prieskum. Environmentálny audit. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi.
www.geolabke.sk


vodaMAX, s.r.o., Kollárova 7970/12, 921 01 Piešťany
Hydrogeologický prieskum, hydrogeologické posudky, štúdie a expertízy, ochranné pásma zdrojov vôd, revitalizácia zdrojov podzemnej vody, monitoring parametrov zdrojov vôd.
www.vodamax.sk


GEOSPEKTRUM s.r.o., Mliekárenská 10, 824 92 Bratislava
Hydrogeologický prieskum, posudky pre ČOV, budovanie studní, pozorovacích vrtov, vodné zdroje, geotermálna energia,ochranné pásma, monitoring kvality a kvantity.
www.geospektrum.sk


GEO, spol s r.o., Tehelná 48, Nitra 949 01
Inžinierskogeologický, hydrogeologický prieskum, prieskum životného prostredia technické vrtné práce a čerpacie skúšky.
www.enviroregister.sk/geo.html


ENVIRONCENTRUM s.r.o., Rastislavova 58, Košice
Komplexné služby v oblasti geológie, nakladania s vodami a odpadmi, demolačné a stavebné práce. Poradenstvo, inžiniering a sprostredkovanie.
www.environcentrum.sk


Centrum environmentálnych služieb, s.r.o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
Geologický, hydrogeologický, atmogeochemický a geofyzikálny prieskum, sanácie starých environmentálnych záťaží, sanácie podzemných vôd a horninového prostredia.
www.cenvis.sk


Jozef Kyjak - GEOVRTY, s.r.o., Námestie Ľ.Fullu 1665/3, 010 08 Žilina
Komplexný inžiniersko - geologický priskum, posudky, vrtanie studní, dynamické penetračné skúšky, laboratórne rozbory zemín.
www.geo-vrty.sk


RNDr. Juraj Minárik - PROGEO, Halalovka 23 , 911 08 Trenčín
Inžiniersko-geologický prieskum, hydrogeologický prieskum, geologický prieskum ŽP, monitorovanie geologickch faktorov ŽP Hg a IG posudky.
www.enviroregister.sk/progeo.html


EKOHYDROGEO spol. s r.o., Čapkova 2, Bratislava
Inžinierska geológia, hydrogeológia, studne, ekológia, práce v oblasti životného prostredia, sanácie environmentálnych záťaží, monitoring zložiek životného prostredia.
www.ehg.sk


HYDROTEAM, spol. s r. o., Potočná 377/37, 900 84 Báhoň
Projektová činnosť (štúdie, dokumenty EIA, investičné zámery), inžinierská činnosť, inžiniersko – geologické služby, hydrogeologické služby.
www.hydroteam.sk


Geoground s.r.o., Rudohorska 33, 97411 Banska Bystrica
Hydrogeologický prieskum, inžinierskogeologický prieskum, environmentálny prieskum, realizácia studní, sanácia geologického prostredia.
www.geoground.net


HydroGEP, s.r.o., Hájnická 12/149, 962 31 Sliač
EIA, geologický a hydrogeologický prieskum, meracie práce. Monitoring geologického prostredia ŽP. Sanácia geologického prostredia, prevádzka ČOV. Skúšky tesnosti.
www.hydrogep.sk


Mgr. Ivan Šebesta, Dvojkrížna 2, 821 07 Bratislava
Vŕtanie a budovanie studní, vrty pre tepelné čerpadlo, rozbor vody. Hydrogeologický prieskum a hydrogeologický posudok.
geoseb.homewinery.sk


PROGEO spol. s r.o., Predmestská 75, 010 01 Žilina
Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia, ložisková geológia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
www.progeo.sk


GEOTIP, s.r.o., Bartoškova 5, 831 04 Bratislava
Odborná realizáčná a konzultačná činnosť v oblasti hydrogeológie, inžinierskej geológie, geológie a ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva.
www.geotip.sk