Hlukové štúdie

Vypracovanie hlukových štúdií, hlukových máp, protihlukové opatrenia


Klub ZPS vo vibroakustike,s.r.o., V.Tvrdého 23, 010 01 Žilina
Akreditované meranie hluku, vibrácií a technickej seizmicity. Hlukové štúdie, technické posudky, protihlukové a anitvibračné opatrenia po celom Slovensku.
www.vibroakustika.sk


Avekol, spol. s r.o., Komenského 2222/27, 010 01 Žilina
Meranie, monitoring a vyhodnocovanie hluku, vibrácií a prašnosti. Hlukové štúdie a hlukové mapy, návrhy a realizácia protihlukových opatrení.
www.avekol.sk


EP Projekt s.r.o., Mlynská 28, 040 01 Košice
Spracovanie územno-plánovacej dokumentácie a dokumentácie stavieb, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, spracovanie hlukových štúdií.
www.epprojekt.sk


AkusTech s.r.o., Ľubovnianska 14, 851 07 Bratislava 5
Meranie hluku a vibrácií v pracovnom a životnom prostredí. Hlukové štúdie. Hodnotenie zvukoizolačných vlastností budov
www.akustech.sk


Ing. Stanislav Chomo - SONICA, Priebežná 489/7, 031 04 Liptovský Mikuláš
Meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí - spracovanie analýz a posudkov v oblasti posudzovania expozície hluku - expertízna a konzultačná činnosť, EIA
www.meraniehluku.wbl.sk


AUDITOR s.r.o., Olivová 13, 040 01 Košice
Meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí. Hlukové mapovanie - predikcia hluku z dopravy a priemyslu. (CadnaA). Hlukové štúdie - pre EIA, DUR a stavebné povolenia.
www.auditor.sk


EnA Consult Topoľčany s.r.o., Školská 565, 956 12 Preseľany
Akreditované meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí. Spracovanie hlukových štúdií pre účely EIA/SEA a územných konaní.
www.enaconsult.sk


AKUSON s.r.o., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava
Meranie hluku v životnom a v pracovnom prostredí, hlukové štúdie, meranie vibrácií, posudzovanie zdravotných a environmentálnych rizík, technické opatrenia.
www.akuson.sk


DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, dokumenty ochrany prírody a krajiny, projekčná činnosť, vodohospodárske stavby.
www.dopravoprojekt.sk


EUROAKUSTIK, s.r.o., Letisko M.R. Štefánika 63
Meranie hluku, vibrácií a škodlivín v ovzduší. Spracovanie hlukových štúdií, posudkov v oblasti hluku vibrácií a škodlivín.
www.euroakustik.sk


DIAGNOSTIKA - Zdeněk Kunhart, Nová Kolónia 379, 013 25 Stráňavy
Meranie hluku v životnom a v pracovnom prostredí, hlukové štúdie pre stavebné konanie, realizačné projekty, kolaudačné konania a sťažnosti, technické merania.
www.diagnostika-hluk.sk


A&Z Acoustics s.r.o., Repašského 2, 841 02 Bratislava
Meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí. Návrhy protihlukových úprav, projektová činnosť, hlukové štúdie, poradenská a konzultačná činnosť.
www.akustika.sk