HASPOTEX, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Šrobárova 6, 917 01 Trnava
Email: info@haspotex.sk
Web: www.haspotex.sk
Telefón: 0948 733 997
Región: Západoslovenský

Spoločnosť HASPOTEX, s.r.o. poskytuje služby na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.

Poskytujeme nasledujúce služby:
»Výkon funkcie technika a špecialistu požiarnej ochrany
»Školenia požiarnej ochrany
»Výkon autorizovaného bezpečnostného technika
»Výkon odborne spôsobilej osoby na úseku civilnej ochrany
»Školenia pre akreditovaných bezpečnostných technikov a bezpečnostných technikov
»Školenie VZV