Fyzikálno-chemická úprava odpadov

Odvoz a následná úprava odpadov fyzikálno-chemickými metódami (kalcinácia, sušenie, odparovanie a pod)


Purum SK s.r.o., Sasinkova 1, 908 51 Holíč
Komplexné služby v oblasti nakladania s odpadmi, čistenie, monitoring a opravy kanalizácie, projekčná a stavebná činnosť, poradenstvo v oblasti životného prostredia.
www.purum.sk


EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava
Komplexné riešenia pre odpady, sanácie zdevastovaných pôd a území, dekontaminácia, demolačné práce, produkcia biologických hnojív a substrátov.
www.eba.sk


FCC Slovensko s.r.o., Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava
Integrovaný systém riešení odpadového hospodárstva pre obce a priemyselný, obchodný a maloobchodný sektor.
www.fcc-group.eu/sk/slovensko/uvod.html


DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica
Spracovanie odpadov a recyklácia, prepravné a komunálne služby, environmentálny manažment, odstraňovanie ekologických havárií.
www.detox.sk


Eko-Salmo s.r.o., Závodná 8, 821 06 Bratislava
Komplexné služby spojené so zberom, prepravou, úpravou, zhodnotením a zneškodnením odpadov,dekontaminácia vôd, prevádzkovanie ČOV
www.eko-salmo.sk