Fyzikálno-chemická úprava odpadov

Odvoz a následná úprava odpadov fyzikálno-chemickými metódami (kalcinácia, sušenie, odparovanie a pod)


DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica
Spracovanie odpadov a recyklácia, komplexný manažment odpadového hospodárstva, environmentálne projekty a poradenstvo, sanácie a odstraňovanie ekologických havárií.
www.detox.sk


Eko-Salmo s.r.o., Závodná 8, 821 06 Bratislava
Komplexné služby spojené so zberom, prepravou, úpravou, zhodnotením a zneškodnením odpadov,dekontaminácia vôd, prevádzkovanie ČOV
www.eko-salmo.sk


Purum SK s.r.o., Sasinkova 1, 908 51 Holíč
Komplexné služby v oblasti nakladania s odpadmi, sanačné práce, čistenie a monitoring kanalizácie, ekologický audit, geologické práce, enviro poradenstvo.
www.purum.sk


EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava
Zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov, sanácie zdevastovaných území, dekontaminácia, komplexný manažment zložiek životného prostredia.
www.eba.sk