doc.RNDr.Ferdinand Hesek, CSc.

Adresa: Ožvoldíkova 11, 841 02 Bratislava
Email: fhesek@marta.sk
Telefón:0902 323 759
Región: Bratislava

Popis činnosti: Expertízna činnosť. Hodnotenie vplyvu všetkých druhov zdrojov znečistenia ovzdušia (bodových, líniových, plošných, objemových) na kvalitu ovzdušia. Vypracovanie rozptylových štúdií a odborných posudkov pre súhlas orgánu ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 137/2010 Z.Z. o ovzduší.