Enviroservis, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
Email: enviroserviszh@enviroserviszh.sk
Web: www.enviroserviszh.sk
Telefón: 045 601 2210
Región: stredoslovenský

Spoločnosť Enviroservis, s.r.o. bola založená v roku 2004 a jej hlavným poslaním je orientácia na zákazníkov s cieľom dosiahnuť splnenie predpokladaných požiadaviek a špecifických požiadaviek a dosiahnuť spokojnosť zákazníka a ďalších kompetentných, zainteresovaných strán. Prosperitu spoločnosť dosahuje poskytovanou vysokou kvalitou svojich služieb a ich trvalým zlepšovaním, čím zvyšuje svoju konkurencieschopnosť na trhu.

Spoločnosť na základe osvedčení o akreditácii vykonáva:
· diskontinuálne merania hodnôt emisných veličín, ktorými sú vyjadrené emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania,
· diskontinuálne merania hodnôt emisných veličín na účel výpočtu množstva emisie pre vybrané znečisťujúce látky,
· odber vzoriek podzemných, povrchových a odpadových vôd a ich fyzikálno-chemické skúšky.

Ďalej poskytuje odborné poradenstvo pre oblasti:
· chrany ovzdušia,
· vodného hospodárstva,
· odpadového hospodárstva,
· posudzovania vplyvov na životné prostredie,
· IPKZ,
· stavebného poriadku,
· REACH,
· environmentálnych záťaží,
· zavádzania systémov ISO 14001.