Environmentálny software

Vývoj, implementácia a predaj špecializovaného software pre oblasť ovzdušia, odpadov, obalov, chemických látok, vodného hospodárstva a krajinnej tvorby


INISOFT s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica
Predaj a vývoj softvéru v oblasti evidencie odpadov a obalov. Prepojenie firemného a prevádzkového softvéru s evidenciou obalov a odpadov. Environmentálne poradenstvo
www.inisoft.sk


BE-SOFT a.s., Štúrová 6, 040 01 Košice
Vývoj a predaj softvérových aplikácii pre oblasť ŽP: ochrana ovzdušia, ochrany vôd, odpadového hospodárstvo, IPKZ, prevencie ZPH, ochrany prírody a krajiny, EIA.
www.besoft.sk


Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., Tomášiková 10/F, 821 03 Bratislava
Posudzovanie vplyvu na zdravie, softwarové produkty, chemická legislatíva, posudky o riziku a prevádzkové poriadky, havarijné plány, karty bezpečnostných údajov
www.ekotox.sk


SOFTIP, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Vývoj a implementácia softvérových aplikácii pre oblasť životného prostredia. Pomáhame lepšie riadiť tisícky spoločností.
www.softip.sk