Environmentálny dozor stavby

Vykonávanie environmentálneho dozoru v priebehu stavebných prác a realizácia monitoringu vybraných zložiek prostredia pred, počas a po realizácii stavby


EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
Dokumentácia pre posudzovanie vplyvov, dendrologické prieskumy, environmentálny monitoring a audit, ekologické plánovanie krajiny.
www.ekojet.sk


OTONYCTERIS s.r.o., Prostredná Môlča 32, 974 01 Môlča
Prieskum životného prostredia - biota, odborné a súdnoznalecké posudky - oblasť ochrany životného prostredia, tvorba dokumentov ochrany prírody a pod.
www.otonycteris.sk


ENVICONSULT, spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
EIA/SEA dokumentácia, IPKZ, outsoucing environmentálneho manažmentu pre podniky, geologické práce, zvoz a zneškodňovanie odpadov, environmentálny monitoring
www.enviconsult.sk


BAT-MAN, s.r.o., Andraščíkova 618/1, 085 01 Bardejov
Ekologický dozor na stavbách, prieskumy pred a po výstavbe veterných elektrární a ciest. Ponúkame produkty, ktoré umožnia život rôznym užitočným živočíchom v našom okolí.
www.bat-man.sk


CREATIVE, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok
Dokumentácia - EIA/SEA, krajinno-ekologické plány, dokumenty ÚSES, dendrologické, botanické a ekologické prieskumy, poradenstvo a audit.
www.creativepk.sk