Environmentálny dozor stavby

Vykonávanie environmentálneho dozoru v priebehu stavebných prác a realizácia monitoringu vybraných zložiek prostredia pred, počas a po realizácii stavbyZápadoslovenský regiónOTONYCTERIS s.r.o., Prostredná Môlča 32, 974 01 Môlča
Prieskum životného prostredia - biota, odborné a súdnoznalecké posudky - oblasť ochrany životného prostredia, tvorba dokumentov ochrany prírody a pod.
www.otonycteris.sk


CREATIVE, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok
Dokumentácia - EIA/SEA, krajinno-ekologické plány, dokumenty ÚSES, dendrologické, botanické a ekologické prieskumy, poradenstvo a audit.
www.creativepk.sk