Environmentálny dozor stavby

Vykonávanie environmentálneho dozoru v priebehu stavebných prác a realizácia monitoringu vybraných zložiek prostredia pred, počas a po realizácii stavbyVýchodoslovenský regiónOTONYCTERIS s.r.o., Prostredná Môlča 32, 974 01 Môlča
Prieskum životného prostredia - biota, odborné a súdnoznalecké posudky - oblasť ochrany životného prostredia, tvorba dokumentov ochrany prírody a pod.
www.otonycteris.sk


BAT-MAN, s.r.o., Andraščíkova 618/1, 085 01 Bardejov
Ekologický dozor na stavbách, prieskumy pred a po výstavbe veterných elektrární a ciest. Ponúkame produkty, ktoré umožnia život rôznym užitočným živočíchom v našom okolí.
www.bat-man.sk