Environmentálny dozor stavby

Vykonávanie environmentálneho dozoru v priebehu stavebných prác a realizácia monitoringu vybraných zložiek prostredia pred, počas a po realizácii stavbyBratislavský regiónCREATIVE, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok
Dokumentácia - EIA/SEA, krajinno-ekologické plány, dokumenty ÚSES, dendrologické, botanické a ekologické prieskumy, poradenstvo a audit.
www.creativepk.sk


EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
Dokumentácia pre posudzovanie vplyvov, dendrologické prieskumy, environmentálny monitoring a audit, ekologické plánovanie krajiny.
www.ekojet.sk