Environmentálny audit

Komplexné posúdenie vplyvov jestvujúcich objektov (pozemkov) na životné prostredie, posúdenie súladu zisteného stavu s platnou legislatívou a stanovenie ekologických rizík a záväzkovCREATIVE, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok
Dokumentácia a poradenstvo - EIA/SEA, krajinno-ekologické plány, dokumenty ÚSES, dendrologické, botanické a ekologické prieskumy, environmentálny audit.
www.creativepk.sk


ENVIRO SYSTEM, spol. s r. o., Košická 37, 821 09 Bratislava
Environmentálny servis, EIA, IPKZ, havarijné plány, rizikové analýzy, enviromentálne záťaže, prieskum kontaminácie, monitoring.
www.envirosystem.sk


VARKOLY- environment s.r.o., Kaspická 1364/4, 040 12 Košice
Outsourcing – vodné hospodárstvo, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, IPKZ, prevencia ZPH, environmentálne škody, ADR, EIA, audit, posudky-odpady.
www.varkoly-environment.sk


nlc, s.r.o., Jána Kollára 31, 974 01 Banská Bystrica
Dokumentácia EIA/SEA, outsourcing v oblasti odpadového hospodárstva, ovzdušia a vôd, environmentálny audit, IPKZ, zavádzanie systému ISO 14001, školenia a konzultácie.
www.enviro.nlc-sk.com


CCIPOS GROUP s.r.o., SNP 30, 940 02 Nové Zámky
EIA, poradenstvo, environmentálne audity, protipovodňová ochrana, štúdie vykonateľnosti, rozptylové štúdie.
www.ccipos.sk


INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
IPKZ, prevencia ZPH, audit, EIA, dotačný mažment, outsourcing – odpadové hospodárstvo, ovzdušie, vodné hospodárstvo, nakladanie s chemickými látkami
www.enviroservis.sk


EKO - KOMPLET, s.r.o., Tr. A. Hlinku 7, 94 901 Nitra
Komplexné environmentálne služby a plnenie povinností firmy vyplývajúcúcich z legislativy odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.
www.ekokomplet.sk


ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Poradenská, konzultačná a auditorská spoločnosť v oblasti životného prostredia a obnoviteľných zdrojov energie.
www.envis.sk


Ing. Zuzana Balková, EKO-IN, 920 56 Dvorníky č.452
Poradenstvo a inžinierska činnosť v oblasti životného prostredia - odpadové hospodárstvo, obaly, Recyklačný fond, vodné hospodárstvo, ISO 14001
www.eko-in.sk


MeMo Consulting Slovakia, s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Komplexné ekologické poradenstvo a služby v oblasti nakladania s odpadmi, nakladania s vodami, znečisťovania a ochrany ovzdušia. Environmentálny audit.
www.memoconsulting.sk


EKOTRIM s.r.o., Trieda. 1. Mája 2308/2, 052 01 Spišská Nová Ves
Environmentálny servis, poradenstvo a služby v oblasti: odpadového hospodárstva, obalov, vody, ovzdušia, posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), audit.
www.ekotrim.sk


ÿbo೜ǃ>