Environmentálne školenia

Školenia, kurzy, konferencie, výstavy, prezentácie v oblasti životného prostredia


Ing. Mária Horváthová ENVIRO SPEKTRUM, Opálová 35, 040 11 Košice
Zabezpečenie odbornej prípravy zamestnancov v expozícii azbestu. Outsourcing manažmentu zložiek životného prostredia. Bezpečnostný poradca ADR.
www.envirospektrum.sk


ENVIPOL, s.r.o., Nové Sady 34, 951 24 Nové Sady
Environmentálne poradenstvo - odpadové hospodárstvo, školenia v oblasti odpady, odborné posudky vo veciach odpadov a posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).
www.envipol.sk


E.P.A. spol. s.r.o., Šancová 96, 831 04 Bratislava
Konzultačno-poradenská činnosť v oblasti životného prostredia, analýzy a komplexné legislatívne práce, externé lektorovanie odborných seminárov a školení pre firmy.
www.epa.sk


Ing. Danka Palkechová, Centrum II 92/54, 018 41 Dubnica nad Váhom
Poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti ochrany prírody - spracovanie posudkov, dokumenty starostlivosti o dreviny, environmentálna výchova a vzdelávanie.
www.palkechova.com


EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice
Merania emisií látok znečisťujúcich ovzdušie, akreditované vzdelávanie, kalibrácie emisných monitorovacích systémov (EMS).
www.ets-ke.sk