Environmentálne poradenstvo

Konzultačné a poradeské služby v environmentálnej oblasti


VARKOLY- environment s.r.o., Kaspická 1364/4, 040 12 Košice
Outsourcing – vodné hospodárstvo, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, IPKZ, prevencia ZPH, environmentálne škody, ADR, EIA, audit, posudky-odpady.
www.varkoly-environment.sk


INISOFT s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Predaj a vývoj softvéru v oblasti evidencie odpadov. Prepojenie firemného a prevádzkového softvéru s evidenciou obalov a odpadov. Environmentálne poradenstvo
www.inisoft.sk


CREATIVE, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok
Dokumentácia - EIA/SEA, krajinno-ekologické plány, dokumenty ÚSES, dendrologické, botanické a ekologické prieskumy, environmentálne poradenstvo a audit.
www.creativepk.sk


ENVIPOL, s.r.o., Nové Sady 34, 951 24 Nové Sady
Outsourcing odpadového hospodárstva, školenia v oblasti odpadov, odborné posudky vo veciach odpadov a posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).
www.envipol.sk


ERGONA, a.s., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava
Kvalifikované služby v oblasti životného prostredia ( odpadové hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny, ovzdušie a vody, IPKZ, EIA, environmentálne škody).
www.ergona.sk


EKOVIB s.r.o., Nábrežná 2, 080 01 Prešov
Komplexné poradenstvo v oblasti ekológie – voda, ovzdušie, odpady, obaly, IPKZ. Poradenstvo pri zavádzaní EMS, vykonávanie funkcie manažéra a audítora EMS.
www.ekovib.sk


Ing. Soňa Hatoková, ČSA 4, 080 01 Prešov
Odborné posudky pre posudzované činnosti: B - spaľovanie odpadov, C - úprava odpadov, D - oblasť autorizácie, environmentálne poradenstvo a projektová činnosť.
www.enviroregister.sk/hatokova-sona.html


Ing. Dušan Harant - EKOSAP, Andreja Kubinu 21, 917 01 Trnava
Poskytovanie profesionálnych environmentálnych služieb (odpady, obaly, ovzdušie, voda) a dodržiavanie zásad otvorenosti a etiky v obchodných vzťahoch.
www.ekosap.sk


ENVI s.r.o., Lihoveckého 9, Zvolen
Enviro poradenstvo, spracovanie dokumentácie v životnom prostredí "na kľúč", enviroprojekty, odborné posudky pre EIA a odpady, environmentálny audit, ISO 14001.
www.envi.sk


BEMIA plus, s.r.o., Markusova 534/2, 942 01 Šurany
Zber a preprava kuchynského odpadu, komplexné poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva.
www.bemiaplus.sk


Mgr. Barbora Lazurová - odpadový poradca, Ťačevská 20, 085 01 Bardejov
Kompletný servis poradenských služieb v oblasti odpadového hospodárstva pre firmy, obce a mestá.
www.odpadovyporadca.sk


COR WASTE, s.r.o., MDŽ 1036/26, 026 01 Dolný Kubín
Odborné poradenstvo v oblasti zberu biologického rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a použitých jedlých olejov a tukov.


Mgr.Radovan Jambor, PhD.,ORNIS, Halalovka 2392/20, 911 08 Trenčín
Ornitologické, dendrologické a entomologické posudky, komplexné zoologické a botanické prieskumy, odchyt vtáctva, vzdelávacia činnosť.
www.ornis.sk


EKO - KOMPLET, s.r.o., Tr. A. Hlinku 7, 94 901 Nitra
Komplexné environmentálne služby a plnenie povinností firmy vyplývajúcúcich z legislativy odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.
www.ekokomplet.sk


Ekolaz, s.r.o., Žriedlová 3363/10, 040 01 Košice
Konzultačná, poradenská a inžinierska činnosť v oblasti životného prostredia, certifikácie systémov riadenia životného prostredia.
www.ekolaz.sk


Odpadový hospodár s.r.o., Hroznová 4664/9, 902 01 Pezinok
Odborné poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, nakladania s odpadmi, optimalizácia nákladov pre malé a stredné podnikateľské subjekty, mestá a obce.
www.odpadovyhospodar.sk


ASTRAIA Certification, s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra
Medzinárodný certifikačný orgán systémov manažérstva kvality, posudzovanie zhody "stav konca odpadu", overovanie EMAS, správ o skleníkových plynoch, školiace stredisko.
www.www.astraia.sk


Grey s.r.o., 044 43 Budimír 64
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, poradenstvo: odpadové hospodárstva, ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajiny, vodné hospodárstvo a priemyselné havárie.
www.greysro.sk


ECOTIP s.r.o., 930 14 Dolný Bar 540
Komplexné poradenské a konzultačné služby pre odpadové hospodárstvo a vodohospodárstvo, vykonávanie funkcie vodohospodára.
www.akonaodpady.sk