Environmentálne poradenstvo

Konzultačné a poradeské služby v environmentálnej oblasti


Dagmar Várkolyová - ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP, Kaspická č.4 040 12 Košice
Outsourcing – vodné hospodárstvo, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, IPKZ, prevencia ZPH, environmentálne škody, ADR, EIA, audit, posudky-odpady.
www.varkolyova.sk


INISOFT s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Predaj a vývoj softvéru v oblasti evidencie odpadov a obalov. Prepojenie firemného a prevádzkového softvéru s evidenciou obalov a odpadov. Environmentálne poradenstvo
www.inisoft.sk


CREATIVE, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok
Dokumentácia - EIA/SEA, krajinno-ekologické plány, dokumenty ÚSES, dendrologické, botanické a ekologické prieskumy, environmentálne poradenstvo a audit.
www.creativepk.sk


ERGONA, a.s., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava
Kvalifikované služby v oblasti životného prostredia ( odpadové hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny, ovzdušie a vody, IPKZ, EIA, environmentálne škody).
www.ergona.sk


EKOVIB s.r.o., Nábrežná 2, 080 01 Prešov
Komplexné poradenstvo v oblasti ekológie – voda, ovzdušie, odpady, obaly, IPKZ. Poradenstvo pri zavádzaní EMS, vykonávanie funkcie manažéra a audítora EMS.
www.ekovib.sk


Ing. Dušan Harant - EKOSAP, Andreja Kubinu 21, 917 01 Trnava
Poskytovanie profesionálnych environmentálnych služieb (odpady, obaly, ovzdušie, voda) a dodržiavanie zásad otvorenosti a etiky v obchodných vzťahoch.
www.ekosap.sk


ENVI s.r.o., Lihoveckého 9, Zvolen
Enviro poradenstvo, spracovanie dokumentácie v životnom prostredí "na kľúč", enviroprojekty, odborné posudky pre EIA a odpady, environmentálny audit, ISO 14001.
www.envi.sk


Mgr. Peter Nagy, 925 08 Čierny Brod 546
Komplexné poradenstvo v oblasti podnikovej ekológie (odpady, voda, ovzdušie). Bezpečnostný poradca ADR. Skúšky tesnosti pre nádrže.
www.adrservis.eu


BEMIA plus, s.r.o., Markusova 534/2, 942 01 Šurany
Zber a preprava kuchynského odpadu, komplexné poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva.
www.bemiaplus.sk


ENPRO Consult, s.r.o., Martinengova 4, 811 02 Bratislava
Komplexné služby spojené s procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie, poradenské a konzultačné služby v oblasti životného prostredia.
www.enproconsult.sk


Mgr. Barbora Lazurová - odpadový poradca, Ťačevská 20, 085 01 Bardejov
Kompletný servis poradenských služieb v oblasti odpadového hospodárstva pre firmy, obce a mestá.
www.odpadovyporadca.sk


COR WASTE, s.r.o., MDŽ 1036/26, 026 01 Dolný Kubín
Odborné poradenstvo v oblasti zberu biologického rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a použitých jedlých olejov a tukov.


Mgr.Radovan Jambor, PhD.,ORNIS, Halalovka 2392/20, 911 08 Trenčín
Ornitologické, dendrologické a entomologické posudky, komplexné zoologické a botanické prieskumy, odchyt vtáctva, vzdelávacia činnosť.
www.ornis.sk


EKO - KOMPLET, s.r.o., Tr. A. Hlinku 7, 94 901 Nitra
Komplexné environmentálne služby a plnenie povinností firmy vyplývajúcúcich z legislativy odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.
www.ekokomplet.sk


Ekolaz, s.r.o., Žriedlová 3363/10, 040 01 Košice
Konzultačná, poradenská a inžinierska činnosť v oblasti životného prostredia, certifikácie systémov riadenia životného prostredia.
www.ekolaz.sk


ASTRAIA Certification, s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra
Medzinárodný certifikačný orgán systémov manažérstva kvality, posudzovanie zhody "stav konca odpadu", overovanie EMAS, správ o skleníkových plynoch, školiace stredisko.
www.www.astraia.sk