Environmentálna geológia

Zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie, prieskumy pre skládky, prieskumy pre zisťovanie a likvidáciu starých ekologických záťaží a pod.


GEOTREND, s.r.o., Predmestská 75, 010 01 Žilina
Inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum a geologický prieskum životného prostredia.
www.geotrendza.sk


EKOGEOS - zakladanie, s.r.o., Vlárska 86, Bratislava 831 01
Inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum prieskum činiteľov životného prostredia, vrtné a laboratórne práce, mechaniky zemín a podzemných vôd.
www.ekogeos.sk


GEO, spol s r.o., Tehelná 48, Nitra 949 01
Inžinierskogeologický, hydrogeologický prieskum, prieskum životného prostredia technické vrtné práce a čerpacie skúšky.


AG audit, s.r.o., Hraničná 17, 82105 Bratislava
Inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia, geologické práce, technické práce pre geológiu - vrtné práce.
www.agaudit.sk


PROGEO spol. s r.o., Predmestská 75, 010 01 Žilina
Geologický prieskum životného prostredia, hydrogeologický prieskum a posudky, geologický prieskum ložísk nerastných surovín, inžinierskogeologický prieskum.
www.progeo.sk


TRANSIAL, spol. s r.o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava
Projekty, riešenie a vyhodnocovanie geologického výskumu, geologického ložiskového, hydrogeologického, inžinierskogeologického a geologického prieskumu ŽP.
www.transial.sk


GEOPOL PREŠOV, s.r.o., Masarykova 1, 08 001 Prešov
Inžiniersko-geologický prieskum, likvidácie environmentálnych záťaží, nakladanie s odpadmi, vrtné práce, servis odlučovačov ropných látok, poradenstvo a inžiniering.
www.geopol.sk


AQUATEST a.s. Slovakia, organizačná zložka, Pražská 2, 040 11 Košice
Komplexné geologické služby, laboratórne práce, sanácia geologického prostredia, karotážne merania, environmentálny audit, diagnostika a revitalizácia vrtov.
www.aquatest.sk


Geofyzika Slovakia s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava
Geofyzikálny prieskum, radónový prieskum, inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum, environmentálna geológia, vŕtanie a zabudovanie studní.
www.geofyzikaslovakia.sk


GEOTIP, s.r.o., Bartoškova 5, 831 04 Bratislava
Odborná realizáčná a konzultačná činnosť v oblasti hydrogeológie, inžinierskej geológie, geológie a ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva.
www.geotip.sk


ENVEX, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava
Ložisková geológia, inžinierska geológia, environmentálna geológia, hydrogeologický prieskum, EIA, outsourcing v oblasti vodného a odpadového hospodárstva.
www.envex.sk


Hydropol-Rudolf Polák s.r.o, Rajská 1, 811 08 Bratislava
Nakladanie s odpadmi, úprava vody v horninovom prostredí, monitorovanie geologických faktorov ŽP, sanačné práce v geologickom prostredí, geologické práce.


GEOMETRA SK s.r.o., Pražská 4, 040 11 Košice
Inžinierskogeologický prieskum, prieskum geologických faktorov životného prostredia, geotechnika, sanácia geologického prostredia, expertíznaa poradenská činnosť.
www.geometra.sk