Environmentálna geológia

Zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie, prieskumy pre skládky, prieskumy pre zisťovanie a likvidáciu starých ekologických záťaží a pod.


GEOTIP, s.r.o., Bartoškova 5, 831 04 Bratislava
Odborná realizáčná a konzultačná činnosť v oblasti hydrogeológie, inžinierskej geológie, geológie a ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva.
www.geotip.sk


HES - COMGEO spol. s r.o., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica
Komplexné služby v oblasti geológie, životného prostredia a ekotechniky.Posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Posudková činnosť.
www.hes-comgeo.sk


PROGEO spol. s r.o., Predmestská 75, 010 01 Žilina
Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia, ložisková geológia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
www.progeo.sk


GEO Um s.r.o., Ťačevská 36, 085 01 Bardejov
Inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia, odborný geologický dohľad.
www.geoum.sk


Hydropol-Rudolf Polák s.r.o, Rajská 1, 811 08 Bratislava
Nakladanie s odpadmi, úprava vody v horninovom prostredí, monitorovanie geologických faktorov ŽP, sanačné práce v geologickom prostredí, geologické práce.
www.hydropol.sk


GEOMETRA SK s.r.o., Pražská 4, 040 11 Košice
Inžinierskogeologický prieskum, prieskum geologických faktorov životného prostredia, geotechnika, sanácia geologického prostredia, expertíznaa poradenská činnosť.
www.geometra.sk


EKOGEOS - zakladanie, s.r.o., Vlárska 86, Bratislava 831 01
Inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum prieskum činiteľov životného prostredia, vrtné a laboratórne práce, mechaniky zemín a podzemných vôd.
www.ekogeos.sk


GEO, spol s r.o., Tehelná 48, Nitra 949 01
Inžinierskogeologický, hydrogeologický prieskum, prieskum životného prostredia technické vrtné práce a čerpacie skúšky.
www.enviroregister.sk/geo.html


AG audit, s.r.o., Hraničná 17, 82105 Bratislava
Inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia, geologické práce, technické práce pre geológiu - vrtné práce.
www.agaudit.sk


TRANSIAL, spol. s r.o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava
Projekty, riešenie a vyhodnocovanie geologického výskumu, geologického ložiskového, hydrogeologického, inžinierskogeologického a geologického prieskumu ŽP.
www.transial.sk


GEOPOL PREŠOV, s.r.o., Masarykova 1, 08 001 Prešov
Inžiniersko-geologický prieskum, likvidácie environmentálnych záťaží, nakladanie s odpadmi, vrtné práce, servis odlučovačov ropných látok, poradenstvo a inžiniering.
www.geopol.sk


Geofyzika Slovakia s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava
Geofyzikálny prieskum, radónový prieskum, inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum, environmentálna geológia, vŕtanie a zabudovanie studní.
www.geofyzikaslovakia.sk