ENVIGEO, a.s.

Enviroregister.sk

Adresa: Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica
Email: envigeo@envigeo.sk
Web: www.envigeo.sk
Telefón: +421 48 471 2430
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť ENVIGEO, a.s. bola založená v roku 2003 a svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia.

Ponuka služieb v oblastiach:
» Ložisková geológia
» Inžinierska geológia
» Hydrogeológia
» Environmentálna geológia
» Prieskum a sanácia environmentálnych záťaží
» Sanácia svahových deformácií
» Posudzovanie vplyvov na životné prostredie