ENVICONSULT, spol. s r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Obežná 7, 010 08 Žilina
Email: ec@enviconsult.sk
Web:www.enviconsult.sk
Telefón: 041 7632 461
Región: stredoslovenský

Spoločnosť ENVICONSULT, spol. s r.o.bola založená v apríli 1994. Od začiatku bola jej činnosť orientovaná na hydrogeologické práce, prieskum a asanáciu starých environmentálnych záťaží (Volkswagen Bratislava) a na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Práve posudzovaním vplyvov diaľnic na životné prostredie významne prispela k vytrasovaniu diaľničného systému v priestore severného Slovenska a zaradila sa medzi hlavných hráčov v tejto oblasti. Ako prvá na Slovensku začala outsourcingovo poskytovať služby útvaru životného prostredia. V druhej polovici 90-tych rokov sa jej portfólio rozšírilo o environmentálne manažérske systémy (EMS), zneškodňovanie nebezpečných odpadov, rozvinuli sa aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny, environmentálneho auditu veľkých hospodárskych zariadení (Due Diligence) a pracovníci spoločnosti začali pôsobiť ako externí audítori a poradcovia pre environment pre spoločnosti ako Lloyd´s Register a SKQS. Spoločnosť získala aj autorizáciu pre prácu špecialistov v oblasti závažných priemyselných havárií (Seveso III) a odbornú spôsobilosť v oblasti IPKZ (IPPC). V rámci environmentálneho monitoringu monitorovala niekoľko úsekov diaľnice D1 a D3, napr. celú oblasť Bratislavy a v rokoch 1998 a 2008 vypracovala príručku monitoringu pre Slovenskú správu ciest.

V súčasnosti ponúka spoločnosť pre investorov zabezpečenie komplexnej agendy v súvislosti s prípravou investícií od posúdenia vplyvov na životné prostredie až po vydanie stavebného povolenia. ENVICONSULT upriamuje svoju pozornosť hlavne na prípravu a výstavbu dopravných a priemyselných stavieb. Participuje na štúdiách realizovateľnosti diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré sa pripravujú v súčasnom období na realizáciu.

V oblasti environmentu sa spoločnosť ENVICONSULT, spol. s r.o. dokázala etablovať nielen ako spracovateľ predprojektovej a projektovej dokumentácie so silným zameraním na proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ale aj ako organizácia, ktorá z environmentálneho hľadiska priamo riadi a kontroluje proces výstavby významných investičných celkov na Slovensku.