Energetický certifikát

Hodnotenie budovy z hľadiska energetickej hospodárnosti a tvorby emisií a následné zatriedenie budovy do energetickej škály.


TWG-energo, s.r.o., Karola Kmeťku 3149/6, 010 08 Žilina
Vypracovanie energetického certifikátu budovy, termovízne merania s odborne vyškoleným personálom a kalibrovanými kamerami.
www.energetickecertifikaty.sk


Eneco s.r.o., Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov
Energetický certifikát budovy, energetický audit, energetický detektív a kontrola kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov.
www.eneco.sk


Hlina s.r.o., Garbiarská 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš
Diagnostika objektov, termovízia, energetický audit, projekcia, dotácie na zateplenie alebo na obnoviteľný zdroj energie, energetický certifikát.
www.hlina.sk


DOMEC, s.r.o., Partizánska cesta 14, 974 01 Banská Bystrica
Energetický certifikát budovy, energetický posudok, energetický audit, termovízia, Blower door test.
www.energeticky-certifikat.com


M&H project s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
Vypracovanie projektových dokumentácií vrátane architektonických štúdií, energetické certifikáty a termovízne merania.
www.mhproject.sk


PRIVILEG.SK, s.r.o., Veterná ulica 2283/43, 931 01 Šamorín
Projekčná činnosť, energetická certifikácia budov, termovízia a diagnostika stavieb, dotačný manažment.
www.privileg.sk


DEKPROJEKT SR s.r.o., Kamenná 6, 010 01 Žilina
Energetika stavieb, inšpekcia nehnuteľností NEMOPAS, termovízne meranie, posudková a projekčná činnosť, akustické štúdie, oslnenie a osvetlenie
atelier-dek.sk


REMAKO spol. s r.o., Popradská 68, 040 11 Košice
Energetické audity, energetické koncepcie miest, overovania hospodárnosti tepelných zdrojov, technické prehliadky tepelných sústav
www.remako.sk


EAM Slovakia, s.r.o., Kolpašská 1, 969 01 Banská Štiavnica
Energetický manažment a služby, energetické certifikáty a audity, aktívne riadenie spotreby elektriny, optimalizácia nákladov.
www.eam.sk


STASYS, spol. s r.o., Tamaškovičova 14, 917 01 Trnava
Vypracovávanie posudkov z oblasti stavebnej fyziky, energetická certifikácia budov, termovízia a projektové činnosti, predaj výpočtovej techniky a softvéru.
www.stasys.sk


TEMPEST – HOLD, s.r.o., Gen. Svobodu 766/9, 958 01, Partizánske
Termovízne merania, energetický audit budov, energetický certifikát budov, energetické poradenstvo, predaj ekologických náterových hmôt a stavebných materiálov.
www.tempest-hold.sk


PARTNER SERVICES, s.r.o., Mýtna 31, 902 01 Pezinok
Energetická certifikácia budov, termovízia, poradenstvo v „malej energetike“, revízie plynových rozvodov a tlakových zariadení, energetiký audit budov a technológií.
www.malaenergetika.sk


ENERGOCERT GROUP s.r.o., Zvolenská cesta 25, 97405 Banská Bystrica
Energetické hodnotenie, energetický audit, energetická certifikácia, termovízna analýza, projekčná činnosť.
www.energocert.sk


Danubius CERT s.r.o., Kútniky 266, 929 01 Dunajská Streda
Energetické hodnotenie budovy, Energetický certifikát, Energetický audit pre veľké podniky, verejné budovy a audity rozvodov tepla.
www.danubiuscert.sk


INGPRO spol. s r.o., Viničná 258/23, 093 01 Vranov nad Topľou
Komplexné služby spojené s energetickou certifikáciou budov, projektovaním pozemných stavieb a stavebným dozorom.
www.energeticke-certifikaty-ingpro.sk


EkoEnergy-Group, s.r.o., 972 32 Chrenovec-Brusno 433
Energetický audit, energetický certifikát, kontroly kotlov a vykurovacích systémov, tvorba špecializovaného softvéru.
www.ekoenergy-group.sk


Arnea s.r.o., Jégého 15/D, 821 08 Bratislava - Ružinov
Energetický certifikát, energetické hodnotenie, energetický audit, čistenie vetracích potrubí, projekčná činnosť, stavebný dozor.
www.arnea.sk


EDISON, s.r.o., Sady Cyrila a Metoda 20/21, 018 51 Nová Dubnica
Projektová príprava stavby, stavebný dozor, termovízne merania, energetický certifikát, stavbyvedúci a realizácia prác.
www.edisonsro.sk


PROENERGY, s.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Energetické audity pre podniky a budovy, energetický certifikát a posudok, termovízne merania budov, energetický manažment ISO-50001, podporná energetická služba.
www.proenergy.sk


SETING Bratislava, s.r.o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava
Poradenská činnosť v oblasti energetiky a ekológie, audítorská činnosť v oblasti energetiky, energetická certifikácia budov
www.seting.sk


ProCer Košice, s.r.o., Benadova 913/7, 040 22 Košice
Projektová a inžinierska činnosť, komplexné spracovanie energetických certifikátov budov, filtračná technika.
www.procerkosice.sk


DELWAY s.r.o., Slávkovská 1809/25F, 060 01 Kežmarok
Primárnou činnosťou spoločnosti je vypracovanie energetických certifikátov, projektových energetických hodnotení a energetických auditov
www.delway.sk


ENAS – Energoaudit a služby, s.r.o., Senická cesta 26, 974 01 Banská Bystrica
Energetický audit, energetická certifikácia budov, tepelno-technický posudok, projekcia vykurovania a chladenia, vyregulovanie rozvodov ÚK a TÚV.
www.enas.sk


Delphia s.r.o., Prievozská 18, 821 09 Bratislava 2
Energetické certifikáty, energetické audity, energetické projektové posudky, termovízia, čistenie vetracích potrubí, dezinfekcia povrchov.
www.delphia.sk


RENAK, s.r.o., Bulharská 42, 917 01 Trnava
Odborné posudky (svetlo, teplo, akustika), projekčná činnosť, energetická certifikácia budov, energetické audity, termovízia, poradenstvo v stavebníctve.
www.renak.sk


EACB Projekt s.r.o., Kpt. Nálepku 730/19, 924 01 Galanta
Podporná a garantovaná energetická služba, energetický certifikát, energetický audit, termovízia, projekčná a konzultačná činnosť.
www.eacbprojekt.sk