EKOVIB s.r.o.

Adresa: Nábrežná 2, 080 01 Prešov
Email: benova@ekovib.sk
Web: www.ekovib.sk
Telefón: 0905 397 716, 051 772 2332
Región: východoslovenský

Popis činnosti: Komplexné poradenstvo v oblasti ekológie – voda, ovzdušie, odpady, obaly. Vykonávame činnosť funkcie vodohospodára, poskytujeme vypracovanie nasledujúcich dokumentov: Havarijný plán, Program odpadového hospodárstva, Prevádzkový poriadok, Hlásenie o znečisťovaní ovzdušia, Hlásenia o odpadoch a nakladaní s nimi,Program prevencie vzniku odpadov z obalov, IPKZ. Poskytujeme poradenstvo pri zavádzaní SEM, vykonávanie funkcie manažéra EMS a interného audítora EMS.