EKOCONSULT-enviro, a.s.

Enviroregister.sk

Adresa: Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Email: ekoconsult@ekoconsult.sk
Web: www.ekoconsult.sk
Telefón: + 421 2 555 697 58
Región: Bratislava

Spoločnosť EKOCONSULT-enviro, a.s. bola založená v roku 2005 a poskytuje v oblasti ochrany životného prostredia komplexné poradenstvo a pomoc pri vypracovaní potrebnej dokumentácie, zosúladení s platnou legislatívou, ako aj v konaniach s orgánmi štátnej správy. Spoločnosť poskytuje aj komplexné služby v oblasti BOZP.

Ponuka služieb:
» IPKZ - Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania
» EIA - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
» Systém environmentálneho manažérstva (EMS, resp. EMAS)
» Environmentálne audity
» Outsourcing odpadového hospodárstva
» Dotačný manažment - operačný program Životné prostredie
» Projektová dokumentácia a štúdie v oblasti ochrany životného prostredia
» ÚSES - Územný systém ekologickej stability
» BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
» REACH - nakladanie s chemickými látkami
» ADR a RID - preprava nebezpečných vecí
» Prevencia závažných priemyselných havárií

Ponúkame komplexnosť poskytovaných služieb, čo šetrí čas a náklady na dodatočné a súvisiace posudky a správy.