Eko-Salmo s.r.o.

Adresa: Závodná 8, 821 06 Bratislava
Prevádzky: Bratislava, Slatinské Lazy, Budča, Hriňová, Košice
Email: plch@eko-salmo.sk
Web: www.eko-salmo.sk
Telefón: +421 2 45522 473, +421 2 45522 450
Región: bratislavský

Popis činnosti:
1. Nakladanie s odpadmi, manipulácia, preprava, zhodnotenie, zneškodnenie
2. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi - zber, manipulácia, prepra­va, zneškodňovanie
3. Prevádzkovanie čistiarne odpadových vôd (ČOV)
4. Úprava kyslých a alkalických vôd neutralizáciou, preprava a zneškodňovanie chemikálií
5. Čistenie zaolejovaných vôd
6. Zneškodňovanie nebezpečných odpadov
7. Konzultačná, poradenská a inžinierska činnosť v oblasti životného prostredia
8. Zber, preprava a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných od­padov (BRO), vrátane vedľajších živočíšnych a odvodených produktov (VŽP), cestou výroby a užitia bioplynu