EKO-PLAN, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Stráž 223, 960 01 Zvolen
Email: info@eko-plan.sk
Web: www.eko-plan.sk
Telefón:
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť Ekoplán, s.r.o. Bratislava poskytuje služby spracovania projektov a plánovacích dokumentov pre obce, mestá, regióny:
· územný plán obce / mesta,
· územný plán zóny,
· urbanistická štúdia,
· program hospodárskeho a sociálneho rozvoja,
· komunitný plán sociálnych služieb,
· program rozvoja bývania,
· generel cyklistickej dopravy,
· pasport miestnych komunikácií,
· plán udržateľnej mobility,
· projekty regenerácie verejných priestranstiev (chodníky, miestne komunikácie, parkové úpravy).

Ďalej poskytujeme komplexné poradenstvo pre samosprávy a developerov: · posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
· verejné obstarávanie,
· poradenstvo v oblasti fondov EÚ.

V našej práci postupujeme s osobitným zreteľom na princípy udržateľného rozvoja a využívame najnovšie poznatky v oblasti priestorového plánovania a výstupy vlastného výskumu.