Dotačný manažment

Poradenstvo a konzultačné služby pri programovaní a riadení programov a projektov z podporných fondov EÚ, Environmentálneho fondu a Recyklačného fondu


EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., 059 91 Veľký Slavkov 126
Zariadenia na čistenie vody, projekčná činnosť, projekty pre EU, inžiniering v olasti nakladania s vodami, prevádzka vodovodov a kanalizácií, rozbory vody.
www.ekoservis.sk


OPŽP SK, s.r.o., Horná Lehota 104, 027 41 Oravský Podzámok
Komplexné služby pre životného prostredia (odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia, vôd, SEA/EIA, financovanie projektov), bezpečnostný poradca ADR.
www.opzpsk.sk


EKO-PLAN, s.r.o., Stráž 223, 960 01 Zvolen
Krajinné plánovanie a posudzovanie vplyvov na životné prostredie, PHSR, verejné obstarávanie, poradenstvo v oblasti fondov EÚ.
www.eko-plan.sk


ewox, s.r.o., Vážska 25, Piešťany
Vypracovanie zámeru - EIA, vedenie procesu na získanie prostriedkov z fondov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti posudkov, meraní a rozborov.
www.ewox.sk


PROEN s.r.o., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava
Komplexné energetické, environmentálne a ekonomické poradenstvo, projektový manažment, služby v oblasti integrovanej prevencie a kontrole znečisťovania ŽP.
www.proen.sk


ENPI, s.r.o., Páričkova 18, Bratislava
Projektovanie environmentálnych stavieb, poradenstvo a konzultácie v oblasti fondov EÚ a inžinierska činnosť.
www.enpi.sk


ISTROPROGRES spol. s r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava
Projekčná a inžinierska činnosť, realizácia stavieb, verejné obstarávanie, poradenstvo a vypracovanie projektov z fondov EÚ.
www.istroprogres.sk