Dokumenty USES

Spracovanie dokumentácie miestneho a regionálneho územného systému ekologickej stability a návrhy ekostabilizačných opatrení


CREATIVE, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok
Dokumentácia - EIA/SEA, krajinno-ekologické plány, dokumenty ÚSES, dendrologické, botanické a ekologické prieskumy, environmentálne poradenstvo a audit.
www.creativepk.sk


OTONYCTERIS s.r.o., Prostredná Môlča 32, 974 01 Môlča
Prieskum životného prostredia - biota, odborné a súdnoznalecké posudky - oblasť ochrany životného prostredia, tvorba dokumentov ochrany prírody a krajiny a pod.
www.otonycteris.sk


RNDr. Peter Mederly - REGIOPLÁN, Panská dolina 66, 949 01 Nitra
Krajinnoekologické plánovanie, územné systémy ekologickej stability, podklady pre územné plánovanie, projekty pozemkových úprav, EIA, trvalo udržateľný rozvoj.
www.regioplan.sk


EPIS s.r.o., Pečnianska 3, 85101 Bratislava
Spracovanie zámerov, správ o hodnotení a posudková činnosť vrámci EIA/SEA, dokumentácia ochrany prírody, environmentálne poradenstvo.


EKOSPOL a.s., Vajanského 20, 010 01 Žilina
Vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny, EIA, dodávka, montáž a servis malých ČOV, vyhotovovanie projektovej dokumentácie inžinierskych stavieb.
www.ekospol.sk


EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
Dendrologické a tomografické prieskumy zelene, environmentálny audit, EIA, ekologické plánovanie krajiny, ekologický manažment podnikov
www.ekojet.sk


ESPRIT spol. s r.o., Pletiarska 2, 969 01 Banská Štiavnica
Krajinné plánovanie a posudzovanie vplyvov na životné prostredie, práce v oblasti základnej, ložiskovej a inžinierskej geológie a hydrogeológie.
www.esprit-bs.sk


Ing. Milan Hodas, Hlavná 68/73, 013 14 Kamenná Poruba
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Miestne a regionálne územné systémy ekologickej stability, krajinnoekologické plánovanie a podklady pre územné plánovanie.


AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Dendrologický prieskum - inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín, dokumentácia miestneho ÚSES
www.agroconsbb.sk


EuroForest, s.r.o., Topoľová 26/3237, 960 01 Zvolen
Dokumenty starostlivosti o chránené územia, dokumenty ÚSES, posudzovanie vplyvov na ŽP, projekty pre čerpanie eurofondov, vyhotovovanie LHP, výkon OLH.
www.euroforest.sk


Ing. Naďa Jursová - ENVI & GARDEN, Bajkalská 8, 080 01 Prešov
EIA/SEA, dokumenty regionálneho a miestneho územného systému ekologickej stability, dokumenty starostlivosti o dreviny, poradenská činnosť v oblasti životného prostredia.


EKOCONSULT-enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Služby v oblasti EIA, IPKZ, ISO-EMS, REACH, ZPH, environmentálny audit, dotačný manažment, konzultácie a poradenstvo v oblasti ochrany ŽP, dokumenty USES.
www.ekoconsult.sk