Dokumenty starostlivosti o dreviny

Spracovanie dokumentácie na zabezpečovanie starostlivosti o dreviny odborne spôsobilou osobou pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny


Ing. Danka Palkechová, Centrum II 92/54, 018 41 Dubnica nad Váhom
Poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti ochrany prírody - spracovanie posudkov, dokumenty starostlivosti o dreviny, environmentálna výchova a vzdelávanie.
www.palkechova.com


Ing. Martin Kolník VELES, Tatranská 20, 080 01 Prešov
Projektová činnosť v oblasti krajinnej architektúry a všetko o stromoch- vypracovanie dokumentov starostlivosti o dreviny, arboristika
www.kolnik.sk


DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, dokumenty ochrany prírody a krajiny, projekčná činnosť, vodohospodárske stavby.
www.dopravoprojekt.sk


Ing. Naďa Jursová - ENVI & GARDEN, Bajkalská 8, 080 01 Prešov
EIA/SEA, dokumenty regionálneho a miestneho územného systému ekologickej stability, dokumenty starostlivosti o dreviny, poradenská činnosť v oblasti životného prostredia.


IGES, s.r.o., Komenského 29, Pezinok
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA, SEA), dokumentácia ochrany prírody, krajinno-ekologické plány, poradenská činnosť v odpadovom hospodárstve.
www.iges.sk


Ing. Branislav Reťkovský, 038 21 Mošovce 845/73
Dokumenty starostlivosti o dreviny prevažne v regióne Turiec, Orava, Liptov, podľa potreby aj inde.


EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
Dendrologické a tomografické prieskumy zelene, environmentálny audit, EIA, ekologické plánovanie krajiny, ekologický manažment podnikov
www.ekojet.sk


Dr.Ing.Peter Demčko-autorizovaný krajinný architekt, Gorlická 9,085 01 Bardejov
Prieskumy a rozbory zelene, spracovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny, dokumenty starostlivosti o dreviny.


Ing. Peter Baláž, PhD., Školská 28/22, Pliešovce
Dokumenty územného systému ekologickej stability, starostlivosti o dreviny, projekty rekultivácii na lesnom pôdnom fonde, poradenská činnosť.
www.peterbalaz.sk


Ligularia, s.r.o., Štúrovo nábrežie 2366/12, 052 01 Spišská Nová Ves
Dokumenty starostlivosti o dreviny, dokumenty starostlivosti o chránené územia, dokumenty ÚSES.