Dokumenty starostlivosti o dreviny

Spracovanie dokumentácie na zabezpečovanie starostlivosti o dreviny odborne spôsobilou osobou pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny


KrajArch s.r.o., Hodská 359/31, 924 01 Galanta
Krajinárske štúdie, prieskumy a rozbory, inventarizácia zelene - dendrologický prieskum a posudok, dokument starostlivosti o dreviny.
www.krajarch.sk


Ing. Martin Kolník VELES, Tatranská 20, 080 01 Prešov
Projektová činnosť v oblasti krajinnej architektúry a všetko o stromoch- vypracovanie dokumentov starostlivosti o dreviny, arboristika
www.kolnik.sk


Ateliér Dobrucká, s.r.o., Dolnohorská 102, 949 01 Nitra
Krajinná a územnoplánovacia dokumentácia, dokumenty starostlivosti o dreviny, dendrologický prieskum, manažment krajiny a zelene, projekčná činnosť.
www.atelier-dobrucka.sk


DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, dokumenty ochrany prírody a krajiny, projekčná činnosť, vodohospodárske stavby.
www.dopravoprojekt.sk


IGES, s.r.o., Komenského 29, Pezinok
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA, SEA), dokumentácia ochrany prírody, krajinno-ekologické plány, poradenská činnosť v odpadovom hospodárstve.
www.iges.sk


TreeGarden s.r.o., Rybárska 626/38, 900 43 Hamuliakovo
Spracovanie dokumentov starostlivosti o dreviny, dendrologické hodnotenia, špeciálne zásahy na stromoch, výsadba, orezy a výruby stromov a poradenstvo.
www.dendrolog.sk


Ing. Danka Palkechová, Centrum II 92/54, 018 41 Dubnica nad Váhom
Poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti ochrany prírody - spracovanie posudkov, dokumenty starostlivosti o dreviny, environmentálna výchova a vzdelávanie.
www.palkechova.com


Dr.Ing.Peter Demčko - autor. kraj. arch., Gorlická 9,085 01 Bardejov
Prieskumy a rozbory zelene, spracovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny, dokumenty starostlivosti o dreviny.
www.pdemcko.szm.com


ADONIS CONSULT, s.r.o., Eisnerova 58/2, 841 07 Bratislava
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, integrované povoľovanie, environmetnálny audit, environmentálny manažment a krajinno-ekologické plánovanie.
www.adonisconsult.sk


Ing. Júlia Straňáková RUDBECKIA, 951 16 Svätoplukovo 449
Autorizovaný krajinný architekt, dokumenty starostlivosti o dreviny, dendrologický prieskum, realizáciu sadových úprav, údržba vegetačných plôch.
www.rudbeckia.sk


Lalima, s.r.o., Hliník nad Váhom 71, 014 01 Bytča
Poradenstvo a spracovanie dokumentov ochrany prírody a krajiny. Dokumentácia ochrany pred povodňami, štúdie na architektonické riešenia verejných priestorov.
www.lalima.sk


Envilution s.r.o., Jána Klempu 620/39, 911 21 Zeleneč
Dokumentácia pre posudzovanie vplyvov, inventarizácia drevín - dendrologické posudky a prieskumy. Botanické a zoológické prieskumy. Entomologický posudok.
www.envilution.sk


Ligularia, s.r.o., Štúrovo nábrežie 2366/12, 052 01 Spišská Nová Ves
Dokumenty starostlivosti o dreviny, dokumenty starostlivosti o chránené územia, dokumenty ÚSES.
www.enviroregister.sk/ligularia.html


Gardn s.r.o., 935 29 Hronské Kľačany 653
Činnosti autorizovaného krajinného architekta, dokumenty starostlivosti o dreviny a chránené územia, krajinné plánovanie a dokumenty uses, dendrológia.
www.gardn.sk


Ateliér Divoko s.r.o., Horný Smokovec 35, 06201 Vysoké Tatry
Krajinárske štúdie, prieskumy a rozbory, inventarizácia zelene - dendrologický prieskum a posudok, dokument starostlivosti o dreviny.
www.instagram.com/atelier_divoko/