Dokumenty starostlivosti o dreviny

Spracovanie dokumentácie na zabezpečovanie starostlivosti o dreviny odborne spôsobilou osobou pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajinyZápadoslovenský regiónIng. Danka Palkechová, Centrum II 92/54, 018 41 Dubnica nad Váhom
Poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti ochrany prírody - spracovanie posudkov, dokumenty starostlivosti o dreviny, environmentálna výchova a vzdelávanie.
www.palkechova.com


Ing. Júlia Straňáková RUDBECKIA, 951 16 Svätoplukovo 449
Autorizovaný krajinný architekt, dokumenty starostlivosti o dreviny, dendrologický prieskum, realizáciu sadových úprav, údržba vegetačných plôch.
www.rudbeckia.sk


Envilution s.r.o., Jána Klempu 620/39, 911 21 Zeleneč
Dokumentácia pre posudzovanie vplyvov, inventarizácia drevín - dendrologické posudky a prieskumy. Botanické a zoológické prieskumy. Entomologický posudok.
www.envilution.sk


Ateliér Dobrucká, s.r.o., Dolnohorská 102, 949 01 Nitra
Krajinná a územnoplánovacia dokumentácia, dokumenty starostlivosti o dreviny, dendrologický prieskum, manažment krajiny a zelene, projekčná činnosť.
www.atelier-dobrucka.sk


KrajArch s.r.o., Hodská 359/31, 924 01 Galanta
Krajinárske štúdie, prieskumy a rozbory, inventarizácia zelene - dendrologický prieskum a posudok, dokument starostlivosti o dreviny.
www.krajarch.sk