Dokumenty starostlivosti o dreviny

Spracovanie dokumentácie na zabezpečovanie starostlivosti o dreviny odborne spôsobilou osobou pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajinyVýchodoslovenský regiónDr.Ing.Peter Demčko - autoriz. kraj. arch., Gorlická 9,085 01 Bardejov
Prieskumy a rozbory zelene, spracovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny, dokumenty starostlivosti o dreviny.
www.pdemcko.szm.com


Ing. Martin Kolník VELES, Tatranská 20, 080 01 Prešov
Projektová činnosť v oblasti krajinnej architektúry a všetko o stromoch- vypracovanie dokumentov starostlivosti o dreviny, arboristika
www.kolnik.sk


Ligularia, s.r.o., Štúrovo nábrežie 2366/12, 052 01 Spišská Nová Ves
Dokumenty starostlivosti o dreviny, dokumenty starostlivosti o chránené územia, dokumenty ÚSES.


Ing. Naďa Jursová - ENVI & GARDEN, Bajkalská 8, 080 01 Prešov
EIA/SEA, dokumenty regionálneho a miestneho územného systému ekologickej stability, dokumenty starostlivosti o dreviny, poradenská činnosť v oblasti životného prostredia.