Dokumenty starostlivosti o dreviny

Spracovanie dokumentácie na zabezpečovanie starostlivosti o dreviny odborne spôsobilou osobou pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajinyBratislavský regiónADONIS CONSULT, s.r.o., Eisnerova 58/2, 841 07 Bratislava
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, integrované povoľovanie, environmetnálny audit, environmentálny manažment a krajinno-ekologické plánovanie.
www.adonisconsult.sk


IGES, s.r.o., Komenského 29, Pezinok
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA, SEA), dokumentácia ochrany prírody, krajinno-ekologické plány, poradenská činnosť v odpadovom hospodárstve.
www.iges.sk


DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, dokumenty ochrany prírody a krajiny, projekčná činnosť, vodohospodárske stavby.
www.dopravoprojekt.sk