Dokumenty starostlivosti o dreviny

Spracovanie dokumentácie na zabezpečovanie starostlivosti o dreviny odborne spôsobilou osobou pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajinyStredoslovenský regiónKrajArch s.r.o., Hodská 359/31, 924 01 Galanta
Krajinárske štúdie, prieskumy a rozbory, inventarizácia zelene - dendrologický prieskum a posudok, dokument starostlivosti o dreviny.
www.krajarch.sk


Lalima, s.r.o., Hliník nad Váhom 71, 014 01 Bytča
Poradenstvo a spracovanie dokumentov ochrany prírody a krajiny. Dokumentácia ochrany pred povodňami, štúdie na architektonické riešenia verejných priestorov.
www.lalima.sk


Ing. Peter Baláž, PhD., Školská 28/22, Pliešovce
Dokumenty územného systému ekologickej stability, starostlivosti o dreviny, projekty rekultivácii na lesnom pôdnom fonde, poradenská činnosť.


Ing. Branislav Reťkovský, 038 21 Mošovce 845/73
Dokumenty starostlivosti o dreviny prevažne v regióne Turiec, Orava, Liptov, podľa potreby aj inde.