Dokumenty starostlivosti o chránené územia

Spracovanie programov záchrany alebo starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku a programy starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy chránených území alebo územia medzinárodného významu


Ing. Peter Baláž, PhD., Školská 28/22, Pliešovce
Dokumenty územného systému ekologickej stability, starostlivosti o dreviny, projekty rekultivácii na lesnom pôdnom fonde, poradenská činnosť.
www.peterbalaz.sk


OTONYCTERIS s.r.o., Prostredná Môlča 32, 974 01 Môlča
Prieskum životného prostredia (hlavne biota), odborné a súdnoznalecké posudky - oblasť ochrany životného prostredia, tvorba dokumentov ochrany prírody a krajiny a pod.
www.otonycteris.sk


DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, Podunajská 24, 821 06 Bratislava
Mapovanie a monitoring biotopov, vypracovanie dokumentácie, štúdií a znaleckých posudkov pre ochranu prírody, ekovýchova.
www.daphne.sk


EuroForest, s.r.o., Topoľová 26/3237, 960 01 Zvolen
Dokumenty starostlivosti o chránené územia, dokumenty ÚSES, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, projekty pre čerpanie eurofondov, vyhotovovanie LHP, výkon OLH.
www.euroforest.sk


IGES, s.r.o., Komenského 29, Pezinok
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA, SEA), dokumentácia ochrany prírody, krajinno-ekologické plány, poradenská činnosť v odpadovom hospodárstve.
www.iges.sk


Ligularia, s.r.o., Štúrovo nábrežie 2366/12, 052 01 Spišská Nová Ves
Dokumenty starostlivosti o dreviny, dokumenty starostlivosti o chránené územia, dokumenty ÚSES.


EKOSPOL a.s., Vajanského 20, 010 01 Žilina
Vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny, EIA, dodávka, montáž a servis malých ČOV, vyhotovovanie projektovej dokumentácie inžinierskych stavieb.
www.ekospol.sk