Dokumenty starostlivosti o chránené územia

Spracovanie programov záchrany alebo starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku a programy starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy chránených území alebo územia medzinárodného významuBratislavský regiónIGES, s.r.o., Komenského 29, Pezinok
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA, SEA), dokumentácia ochrany prírody, krajinno-ekologické plány, poradenská činnosť v odpadovom hospodárstve.
www.iges.sk


DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, Podunajská 24, 821 06 Bratislava
Mapovanie a monitoring biotopov, vypracovanie dokumentácie, štúdií a znaleckých posudkov pre ochranu prírody, ekovýchova.
www.daphne.sk