Dendrologický a tomografický prieskum

Realizácia a spracovanie dokumentácie dendrologického prieskumu a posudku zelene, alebo tomografického prieskumu a posudku zelene


CREATIVE, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok
Dokumentácia - EIA/SEA, krajinno-ekologické plány, dokumenty ÚSES, dendrologické, botanické a ekologické prieskumy, poradenstvo a audit.
www.creativepk.sk


RNDr. Peter Krempaský, ekológ, Colnícka 4, 851 10 Bratislava
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, poskytovanie služieb v oblasti ochrany prírody a krajiny, ekologické, dendrologické, zoologické, botanické prieskumy, posudky.
http://peter-krempasky-ekolog.webnode.sk/


Sobola, s.r.o., Platanová 3225/3, 010 07 Žilina
Projekt záhradného diela a verejného priestoru, dendrologický prieskum, historické prieskumy a rozbory, odborné architektonické poradenstvo.
www.sobola.sk


ADONIS CONSULT, s.r.o., Eisnerova 58/2, 841 07 Bratislava
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, integrované povoľovanie, environmetnálny audit, environmentálny manažment a krajinno-ekologické plánovanie.
www.adonisconsult.sk


KrajArch s.r.o., Hodská 359/31, 924 01 Galanta
Krajinárske štúdie, prieskumy a rozbory, inventarizácia zelene - dendrologický prieskum a posudok, dokument starostlivosti o dreviny.
www.krajarch.sk


Envilution s.r.o., Jána Klempu 620/39, 911 21 Zeleneč
Dokumentácia pre posudzovanie vplyvov, inventarizácia drevín - dendrologické posudky a prieskumy. Botanické a zoológické prieskumy. Entomologický posudok.
www.envilution.sk


AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Dendrologický prieskum - inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín, dokumentácia miestneho ÚSES
www.agroconsbb.sk


TreeGarden s.r.o., Rybárska 626/38, 900 43 Hamuliakovo
Spracovanie dokumentov starostlivosti o dreviny, dendrologické hodnotenia, špeciálne zásahy na stromoch, výsadba, orezy a výruby stromov a poradenstvo.
www.dendrolog.sk


EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
Dokumentácia pre posudzovanie vplyvov, dendrologické prieskumy, environmentálny monitoring a audit, ekologické plánovanie krajiny.
www.ekojet.sk


Ing. Júlia Straňáková RUDBECKIA, 951 16 Svätoplukovo 449
Autorizovaný krajinný architekt, dokumenty starostlivosti o dreviny, dendrologický prieskum, realizáciu sadových úprav, údržba vegetačných plôch.
www.rudbeckia.sk


KONSAD s.r.o., M.R.Štefánika 109, 901 01 Malacky
Projekty sadových úprav a ekostabilizačných opatrení, hodnotenie drevín v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, dendrologický prieskum.
www.konsad.sk


Ateliér Divoko s.r.o., Horný Smokovec 35, 06201 Vysoké Tatry
Krajinárske štúdie, prieskumy a rozbory, inventarizácia zelene - dendrologický prieskum a posudok, dokument starostlivosti o dreviny.
www.instagram.com/atelier_divoko/


ARAR s.r.o., Nábrežie arm.gen. L. Svobodu 28, 811 02 Bratislava
Komplexný monitoring bioty pre rôzne účely - výstavba komunikácií a infraštruktúry, odstraňovanie drevín, výstavba elektrických vedení, elektrárni a pod.
www.biomonitoringy.sk