Dendrologický a tomografický prieskum

Realizácia a spracovanie dokumentácie dendrologického prieskumu a posudku zelene, alebo tomografického prieskumu a posudku zeleneBratislavský regiónEnvilution s.r.o., Jána Klempu 620/39, 911 21 Zeleneč
Dokumentácia pre posudzovanie vplyvov, inventarizácia drevín - dendrologické posudky a prieskumy. Botanické a zoológické prieskumy. Entomologický posudok.
www.envilution.sk


ARAR s.r.o., Nábrežie arm.gen. L. Svobodu 28, 811 02 Bratislava
Komplexný monitoring bioty pre rôzne účely - výstavba komunikácií a infraštruktúry, odstraňovanie drevín, výstavba elektrických vedení, elektrárni a pod.
www.biomonitoringy.sk


EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
Dokumentácia pre posudzovanie vplyvov, dendrologické prieskumy, environmentálny monitoring a audit, ekologické plánovanie krajiny.
www.ekojet.sk


KONSAD s.r.o., M.R.Štefánika 109, 901 01 Malacky
Projekty sadových úprav a ekostabilizačných opatrení, hodnotenie drevín v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, dendrologický prieskum.
www.konsad.sk


RNDr. Peter Krempaský, ekológ, Colnícka 4, 851 10 Bratislava
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, poskytovanie služieb v oblasti ochrany prírody a krajiny, ekologické, dendrologické, zoologické, botanické prieskumy, posudky.
http://peter-krempasky-ekolog.webnode.sk/


CREATIVE, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok
Dokumentácia - EIA/SEA, krajinno-ekologické plány, dokumenty ÚSES, dendrologické, botanické a ekologické prieskumy, poradenstvo a audit.
www.creativepk.sk


ADONIS CONSULT, s.r.o., Eisnerova 58/2, 841 07 Bratislava
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, integrované povoľovanie, environmetnálny audit, environmentálny manažment a krajinno-ekologické plánovanie.
www.adonisconsult.sk