Dendrologický a tomografický prieskum

Realizácia a spracovanie dokumentácie dendrologického prieskumu a posudku zelene, alebo tomografického prieskumu a posudku zeleneStredoslovenský regiónSobola, s.r.o., Platanová 3225/3, 010 07 Žilina
Projekt záhradného diela a verejného priestoru, dendrologický prieskum, historické prieskumy a rozbory, odborné architektonické poradenstvo.
www.sobola.sk


AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Dendrologický prieskum - inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín, dokumentácia miestneho ÚSES
www.agroconsbb.sk