Demontáž technologických celkov

Demontáž konštrukcií, strojov a technologických celkov


ALUEX, s.r.o., Môťovská cesta 8460, 960 01 Zvolen
Spracovanie starých vozidiel, spracovanie káblov, spracovanie plastového odpadu a plechov, výkup kovov, demolačné práce, likvidovanie konštrukcii, strojov a zariadení.
www.aluex.sk


KOLMAN s.r.o., Murgašova 1759/54, 018 41 Dubnica nad Váhom
Výkup druhotných surovín, ekologické spracovanie starých vozidiel, nákladná doprava, demontáž technologických prvkov, demolácie objektov.
www.kolman.sk


Jozef Figeľ - KOV-NZPÚ, Hlavná 7, 076 02 Novosad
Zber, výkup a spracovanie: železný šrot, farebné kovy, elektroodpad, staré vozidlá, autobatérie, papier, plasty, stavebné odpady. Likvidácia technologických celkov.
www.enviroregister.sk/kov-nzpu.html


Lumaker Recykling s.r.o., Sasinkova 26, Žilina 010 01
Zber odpadov, búracie práce v oblasti kovových konštrukcií, vyželeznenie objektov, likvidácie vyradených strojných zariadení, lodí, výrobných liniek a pod.
www.zberne-suroviny.sk


Jozef Danko ml., Šrobárova 2682/42, 058 01 Poprad
Búracie a výkopové práce, čistenie kanalizácií, krtkovanie.


ECOMAT, s.r.o., Moravská 7, 831 03 Bratislava
Zber, výkup, preprava priemyselného odpadu, outsoucing manažmentu odpadového hospodárstva, demolácie stavieb a demontáž technologických celkov.
www.ecomat.sk


Kovomat Slovakia, s.r.o., Dolný Val 118/64, 010 01 Žilina
Výkup železných a neželezných kovov, demolačné práce a demontáž technologických celkov, likvidácia nebezpečných odpadov, komplexné služby v oblasti likvidácie azbestu.
www.kovomat.sk


P+K s.r.o., Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
Výkup železného šrotu a farebných kovov, demontážne a demolačné práce, odvoz a likvidácia odpadov, zber a spracovanie starých vozidiel.
www.p-k.sk


JUZEP s.r.o., Strážnická 47, Prešov
Firma zaoberajúca sa nakladaním s iným ako nebezpečným odpadom. Likvidácie a demontáže celkov. Likvidáciu odpadov veľkoobjemovými kontajnermi.