Dekontaminácia zemín a odpadov

Odvoz a následné čistenie a dekontaminácia zemín, odpadov a kalov


REMAS Servis s.r.o., L. Fullu 7, 841 05 Bratislava
Environmentálny manažment a poradenstvo, ADR, EIA, IPKZ, REACH, prevencia priemyselných havárií, zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
www.remas.sk


Istrochem Reality a.s., Nobelova č.34, 836 05 Bratislava
Zneškodňovanie nebezpečného odpadu na skládke v Budmericiach. Biodegradácia na skládke v Budmericiach. Odvoz odpadov od pôvodcu.
www.istrochem.sk


GEOPOL PREŠOV, s.r.o., Masarykova 1, 08 001 Prešov
Inžiniersko-geologický prieskum, likvidácie environmentálnych záťaží, nakladanie s odpadmi, vrtné práce, servis odlučovačov ropných látok, poradenstvo a inžiniering.
www.geopol.sk


NUCLEUS SK s.r.o., Uľanská cesta 24, 974 01 Banská Bystrica
Dekontaminácia horninového prostredia, podzemných a povrchových vôd, dekontaminácia a čistenie pevných plôch, cestného kameniva a technologických liniek.
www.nucleus.sk


EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava
Komplexné riešenia pre odpady, sanácie zdevastovaných pôd a území, dekontaminácia, demolačné práce, produkcia biologických hnojív a substrátov.
www.eba.sk


INVEST SERVIS spol. s r.o., Hlavná 425, 951 88 Lúčnica nad Žitavou
Sanácia environmentálnych záťaží, úprava nebezpečných odpadov, nakladanie s odpadmi, čistenie nádrží, recyklácia stavebných odpadov, búracie a demolačné práce.
www.investservis.sk


Dekonta Slovensko, spol. s.r.o., Odeská 49, 82106 Bratislava
Prieskum a sanácie environmentálnych záťaží, rizikové analýzy, prieskum znečistenia, vrtné práce, biodegradácia, dekontaminácia, ekologické audity.
www.dekontaslovensko.sk