Dekontaminácia zemín a odpadov

Odvoz a následné čistenie a dekontaminácia zemín, odpadov a kalov


GEMER SERVIS, s.r.o., Slanská 219, 049 22 Gemerská Poloma
Komplexné služby v oblasti kanalizácií, dekontaminácia zemín a vody, čistenie studní, špeciálne čistiace práce - technologické linky, ČOV, ORL, nádrží a pod.
www.gemer.eu.sk


GEO dekont s.r.o., Hraničná 17, 821 05 Bratislava
Predmetom činnosti spoločnosti je vykonávanie hydrogeológie, inžinierskej geológie, sanácie horninového prostredia, geologický dozor, geologický prieskum a monitoring.
www.geodekont.sk


Istrochem Reality a.s., Nobelova č.34, 836 05 Bratislava
Zneškodňovanie nebezpečného odpadu na skládke v Budmericiach. Biodegradácia na skládke v Budmericiach. Odvoz odpadov od pôvodcu.
www.istrochem.sk


GEOPOL PREŠOV, s.r.o., Masarykova 1, 08 001 Prešov
Inžiniersko-geologický prieskum, likvidácie environmentálnych záťaží, nakladanie s odpadmi, vrtné práce, servis odlučovačov ropných látok, poradenstvo a inžiniering.
www.geopol.sk


INVEST SERVIS spol. s r.o., Hlavná 425, 951 88 Lúčnica nad Žitavou
Sanácia environmentálnych záťaží, úprava nebezpečných odpadov, nakladanie s odpadmi, čistenie nádrží, recyklácia stavebných odpadov, búracie a demolačné práce.
www.investservis.sk


Dekonta Slovensko, spol. s.r.o., Odeská 49, 82106 Bratislava
Prieskum a sanácie environmentálnych záťaží, rizikové analýzy, prieskum znečistenia, vrtné práce, biodegradácia, dekontaminácia, ekologické audity.
www.dekontaslovensko.sk