Dekontaminácia zemín a odpadov

Odvoz a následné čistenie a dekontaminácia zemín, odpadov a kalovStredoslovenský regiónNUCLEUS SK s.r.o., Uľanská cesta 24, 974 01 Banská Bystrica
Dekontaminácia horninového prostredia, podzemných a povrchových vôd, dekontaminácia a čistenie pevných plôch, cestného kameniva a technologických liniek.
www.nucleus.sk