Dekontaminácia vody

Zariadenia na úpravu a dekontamináciu vôd znečistených ropnými látkami, kyselinami, zásadami a lúhmi, výroba, predaj a servis deemulgačných a neutralizačných staníc


DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica
Spracovanie odpadov a recyklácia, prepravné a komunálne služby, environmentálny manažment, odstraňovanie ekologických havárií.
www.detox.sk


ENVIRONCENTRUM s.r.o., Rastislavova 58, Košice
Komplexné služby v oblasti geológie, nakladania s vodami a odpadmi, demolačné a stavebné práce. Poradenstvo, inžiniering a sprostredkovanie.
www.environcentrum.sk


NUCLEUS SK s.r.o., Uľanská cesta 24, 974 01 Banská Bystrica
Dekontaminácia horninového prostredia, podzemných a povrchových vôd, dekontaminácia a čistenie pevných plôch, cestného kameniva a technologických liniek.
www.nucleus.sk


Ekologické služby, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
Zber, zhromažďovanie, preprava, skladovanie, úprava a zneškodňovanie odpadov, čistenie odpadových vôd, analýzy vôd a odpadov, spracovanie environmentálnej dokumentácie.
www.ekologickesluzby.sk


AQUIFER s.r.o., Bleduľová 66, 841 08 Bratislava
Geologické práce, monitorovanie geologických faktorov ŽP, sanácia podzemných vôd a horninového prostredia, environmentálne štúdie, poradenská činnosť v OH.
www.aquifer.sk


Eko-Salmo s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Komplexné služby spojené so zberom, prepravou, úpravou, zhodnotením a zneškodnením odpadov,dekontaminácia vôd, prevádzkovanie ČOV
www.eko-salmo.sk


ARGUSS,s.r.o., Michalská 9, 811 03 Bratislava
Zber, preprava, spracovanie, recyklácia, úprava a zneškodnenie odpadov po celom území SR. Odstraňovanie azbestu zo stavieb, skartácia dokumentov
www.arguss.sk


ŽOS - EKO, s.r.o., Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky
Poradenstvo pre vodné a odpadové hospodárstvo. Čistenie zaolejovaných odpadových vôd a kvapalných odpadov. Zber, výkup a spracovanie odpadov.
www.zos-eko.sk


FEBA s.r.o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
Čistenie ORL a OTL, dekontaminácia znečistenej vody, zneškodňovanie ropných látok, poradenská činnosť v odpadovom hospodárstve.
www.feba.sk


RNDr. Ján Antal HYDROCOMP, Záhradnícka 7, 811 07 Bratislava
Ekologický audit, EIA, prieskum znečistenia a sanácia územia, zneškodnenie odpadov, hydrogeológia, inžinierska geológia, chemické rozbory zemín a vôd.
www.hydrocomp.sk