Dekontaminácia vody

Zariadenia na úpravu a dekontamináciu vôd znečistených ropnými látkami, kyselinami, zásadami a lúhmi, výroba, predaj a servis deemulgačných a neutralizačných stanícBratislavský regiónDETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica
Spracovanie odpadov a recyklácia, prepravné a komunálne služby, environmentálny manažment, odstraňovanie ekologických havárií.
www.detox.sk


FEBA s.r.o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
Čistenie ORL a OTL, dekontaminácia znečistenej vody, zneškodňovanie ropných látok, poradenská činnosť v odpadovom hospodárstve.
www.feba.sk


ARGUSS,s.r.o., Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava
Zber, preprava, spracovanie, recyklácia, úprava a zneškodnenie odpadov po celom území SR. Odstraňovanie azbestu zo stavieb, skartácia dokumentov
www.arguss.sk


RNDr. Ján Antal HYDROCOMP, Záhradnícka 7, 811 07 Bratislava
Ekologický audit, EIA, prieskum znečistenia a sanácia územia, zneškodnenie odpadov, hydrogeológia, inžinierska geológia, chemické rozbory zemín a vôd.
www.hydrocomp.sk


AQUIFER s.r.o., Bleduľová 66, 841 08 Bratislava
Geologické práce, monitorovanie geologických faktorov ŽP, sanácia podzemných vôd a horninového prostredia, environmentálne štúdie, poradenská činnosť v OH.
www.aquifer.sk


Eko-Salmo s.r.o., Závodná 8, 821 06 Bratislava
Komplexné služby spojené so zberom, prepravou, úpravou, zhodnotením a zneškodnením odpadov,dekontaminácia vôd, prevádzkovanie ČOV
www.eko-salmo.sk