Dagmar Várkolyová - ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP

Adresa: Kaspická č.4 040 12 Košice
Email: varkolyova.dagmar@gmail.com
Web: www.varkolyova.sk
Telefón: 0904 641 047
Región: východoslovenský

Popis činnosti: Dlhoročné skúsenosti a praktické vedomosti a legislatíva v oblasti ŽP : 1. spracovanie dokumentácie k vydaniu povolení podľa zákona o odpadoch, 2. odborná spôsobilosť k autorizácii - spracovanie starých vozidiel a spracovanie elektroodpadov, 3.vypracovanie havarijných plánov a prevádzkových poriadkov podľa zákona o vodách, 4.externá činnosť vodohospodára podľa zákona o vodách, 5. spracovanie dokumentov na zisťovacie konanie, alebo povinné hodnotenie podľa zákona o EIA, 6.špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií, 7. úpravne vody - osvedčenie RUVZ pre "epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení".