Čistiarne odpadových vôd

Výroba, predaj, poradenstvo, projektovanie, montáž a servis domových, komunálnych a priemyselných čistiarni odpadových vôd


NATURTECH, s.r.o., Družstevná 1664/14, 960 01 Zvolen
Odlučovače ropných látok, lapače tukov, lapače škrobu, čistiarne odpadových vôd, akumulačné a retenčné nádrže, čerpacie stanice, vodomerné a armatúrne šachty.
www.naturtech.sk


FONHIT spol. s r. o., Dénešova 4, 040 23 Košice
Úprava a čistenie všetkých druhov vôd, recyklácia vody pre opakované použitie, biologické a chemické čistiarne odpadových vôd, septiky, lapače tukov, atd.
www.fonhit.sk


AQUASECO s.r.o., Moyzesova 61, 900 28 Ivánka pri Dunaji
Akreditované chemické laboratórium. Rozbory odpadových a pitných vôd. Dodávky, zapracovanie a servis domových čistiarni odpadových vôd.
www.aquaseco.sk


Ing. Miroslav Knappek - EKROM, Na lány 37A, 010 03 Žilina
Dodávka a montáž čistiarní odpadových vôd, servis čistiarni odpadových vôd, dodávka plastových nádrží a vodomerných šácht.
www.ekrom.sk


Bednár Montáže,s.r.o., 919 04 Smolenice
ČOV, vodomerné šachty, plastové žumpy, odlučovače ropných látok, lapače tukov, prečerpávacie a kanalizačné šachty, priemyselné, komunálne a veľké ČOV.
www.bednarmontaze.sk


ORMONT, s.r.o., Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
Biologické čistiarne odpadových vôd, odlučovače ropných látok, lapače tukov, plastové nádrže a žumpy, čerpacie, vodomerné a studňové šachty
www.ormont.sk


Bioclar, a. s., Žitná 46, 831 06 Bratislava
Čistiarne odpadových vôd, žumpy, zberné nádrže, vodomerné šachty, posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
www.bioclar.sk


EPRA s.r.o., Májkova 3, 811 07 Bratislava
Poradenstvo a konzultácie v oblasti technológie čistenia odpadových vôd (komunálne a priemyselné ČOV) a prevádzke kanalizácii.
www.epra.sk


Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, 984 01 Lučenec
Geologické práce, realizácia vodných stavieb, poradenská a konzultačná činnosť, čistenie a servis ČOV, dekontaminácia nádrží.
www.sierra.sk


FRIVAN, s.r.o., Komenského 28, 083 01 Sabinov
Vykonáva komplexné služby spojené s demontážou a likvidáciou azbestových materiálov. Realizujeme montáž ČOV, zdravotechiky, vykurovania a výmenu stupačiek.
www.frivan.sk


eko MIMEX, s.r.o., Komenského 401/14, 985 54 Lovinobaňa
Čistiarne odpadových vôd, odlučovače ropných látok, lapače (odlučovače) tukov a vodomerné šachty a nádrže.
www.ekomimex.sk


DÚHA, a.s., Čapajevova 29, 080 01 Prešov
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov, environmentálne poradenstvo,výstavba čistiarni odpadových vôd, projekčná činnosť.
www.duhaas.sk


EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., 059 91 Veľký Slavkov 126
Zariadenia na čistenie vody, projekčná činnosť, projekty pre EU, inžiniering v olasti nakladania s vodami, prevádzka vodovodov a kanalizácií, rozbory vody.
www.ekoservis.sk


TECHNO TIP, s.r.o., Púchovská 16, 835 05 Bratislava
Odlučovače ropných látok,odlučovače tukov, čistiarne odpadových vôd, prečerpávacie stanice, požiarné nádrže, vsakovacie systémy.
www.technotip.sk


UPT, s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
Čistiarne odpadových vôd, plastové šachty, plastové nádrže, lapače tukov, odlučovače ropných látok.
www.upt.sk


Ekoprogres v.d. Trenčín, Zamarovská 260, 911 05 Zamarovce
Domové čistiarne odpadových vôd, nádrže na vodu, vodomerné šachty, kanalizačné a prečerpávacie šachty, kontajnery na triedený odpad, cestné bariéry - vodiace steny.
www.ekoprogres.sk


MACRO Products, s.r.o., Petöfiho 22, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
Lapače tukov, vodomerné šachty, čerpacie šachty, domové biologické čističky odpadových vôd, plastové nádrže.
www.macro-products.sk


SIMOP SK, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
Septiky, žumpy, ČOV, lapače tukov, odlučovače ropných látok, zásobníky na dažďovú vodu, prečerpávacie stanice pre kanalizácie, kanalizačné šachty.
www.simop.sk


Hydrotech, a.s., Modranská 153, 90201 Vinosady
Komplexné služby v oblasti projektovania, výroby, dodávky a servisu čistiarni odpadových vôd (ČOV).
www.hydrotech.sk