Čistenie odlučovačov ropných látok

Komplexné práce súvisiace s čistením odlučovačov ropných látok


enviTrans,s.r.o., Pod hájom 1090/66, 018 41 Dubnica nad Váhom
Nakladanie s odpadmi: kovy, plasty, papier. Legislatívny servis, čistenie ORL nádrží, čistenie priemyselných priestorov, čistenie a servis lapačov tuku, demolačné práce.
www.envitrans.sk


3e servis, s.r.o., Sokolská 1624/23, 903 01 Senec
Poskytujeme komplexné služby v odpadovom a vodnom hospodárstve a ochrane ovzdušia. Vykonávame čistenia odlučovačov ropných látok, lapačov tukov a kanalizácií.
www.3eservis.sk


TEVES, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Outsourcing odpadového hospodárstva, komunálne služby, čistenie kanalizácií, odlučovačov ropných látok a lapačov tuku, priemyselné čistenie a sanácie.
www.teves.sk


EkoSpektrum, s.r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice
Skúšky tesnosti, izolácie, čistenie nádrží, potrubí, šácht, lapolov a priemyselných objektov. Likvidácia nebezpečných odpadov. Rekonštrukcia žúmp a nádrží.
www.ekospektrum.sk


HYDRODYNAMIC, spol. s r.o., Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce
Čistenie kanalizácií, čistenie plôch, technológií a nádrží, monitoring potrubí, čistenie lapačov tukov a ORL, tlakové skúšky kanalizácii.
www.hydrodynamic.sk


HAWK services,s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava
Čistenie kanalizácie a odlučovačov ropných látok, nakladanie s odpadmi, komunálne služby, stavebná činnosť, bezpečnostná služba.
www.hawkservices.sk


ALMI-EKO, s.r.o., Botanická 1720/15, 949 01 Nitra
Poradenstvo v odpadovom hospodárstve, odstraňovanie azbestu, likvidácia environmentálnych záťaží, čistenie odlučovačov ropných látok, odvoz a likvidácia odpadov.
www.almieko.sk