Čistenie nádrží

Komplexné práce súvisiace s čistením nádrží


enviTrans,s.r.o., Lieskovec 835/112, 018 41 Dubnica nad Váhom
Nakladanie s odpadmi: kovy, plasty, papier. Legislatívny servis, čistenie ORL nádrží, čistenie priemyselných priestorov, čistenie a servis lapačov tuku, demolačné práce.
www.envitrans.sk


SAMAD, s.r.o., Tajovského 8568/3, 010 08 Žilina
Čistenie strojov a nádrží, dodávka olejov a mazív pre priemysel, nakladanie s nebezpečným odpadom, zhodnocovanie nebezpečného odpadu.
www.samad.sk


EkoSpektrum, s.r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice
Skúšky tesnosti, izolácie, čistenie nádrží, potrubí, šácht, lapolov a priemyselných objektov. Likvidácia nebezpečných odpadov. Rekonštrukcia žúmp a nádrží.
www.ekospektrum.sk


HAWK services,s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava
Čistenie kanalizácie a odlučovačov ropných látok, nakladanie s odpadmi, komunálne služby, stavebná činnosť, bezpečnostná služba.
www.hawkservices.sk


EKO-FBB s.r.o., Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
Skúšky tesnosti, izolácie, čistenie nádrží, potrubí, šácht, lapolov a priemyselných objektov. Likvidácia nebezpečných odpadov. Rekonštrukcia žúmp a nádrží.
www.ekofbb.sk


HydTECH s.r.o., Zoltána Kodálya 787/6, 924 01 Galanta
Špecializujeme sa na inovatívne riešenia v oblasti priemyselného čistenia, ktoré zabezpečujú nízke náklady poskytovanej služby.
www.hydtech.sk


TSG Slovak Republic s.r.o., Pasienková 7B, 821 06 Bratislava
Kompletný balík služieb v oblasti dodávky, prevádzky a servisu pre čerpacie stanice a olejárske spoločnosti v Európe a Afrike.
www.tsg-solutions.com/sk


BENOL Trade, s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina
Výstavba, servis a montáž technológií pre čerpacie stanice PHM, čistenie nádrží, skúšky tesnosti a opravy čerpacej techniky.
www.benol.sk