Čistenie kanalizácie

Čistenie a opravy domovej, dážďovej i vonkajšej kanalizácie a prípojok, technika na čistenie kanalizácie


MARKUS TRADE, s.r.o., Važecká 3, 040 12 Košice
Komplexné služby v oblasti tlakového a elektrického čistenia kanalizácie,TV monitoring kanalizačných sieti, ťahanie žúmp a septikov.
www.markustrade.sk


Pavel Kumpan - AGK servis Havarijná služba non stop, 956 33 Chynorany
Havarijná služba voda & kanalizácia, čistenie kanalizácie, monitoring a trasovanie potrubia, vodoinštalačné práce, čistenie dažďových zvodov a náhrobných kameňov.
krtkovanie-sluzby.sk/


Peter Hubinský, Dlhá 86, 949 01 Nitra
Krtkovanie odpadov a kanalizácie, TV monitoring kanalizácie, vývoz žumpy, výmena a opravy rozvodov vody, inštalatérske práce, havarijná služba non stop.
www.krtkovanie-vodar.sk


Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 949 01 Nitra
Výroba a dodávka pitnej vody, čistenie a odvedenie odpadových vôd, akreditované rozbory vôd, čistenie kanalizácie.
www.zsvs.sk


Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
Komplexné riešenie nakladania s odpadmi a poradenstvo pre komunálnu a privátnu sféru, plánovanie a realizácia kompostární, čistiacich staníc odpadových vôd a skládok.
www.brantnergemer.sk


EKOKANAL, s.r.o., Ľ.Svobodu 39, 976 32 Badín
Čistenie a opravy kanalizácií a odtokov, inšpekcia potrubia kamerou, vyhľadávanie kanalizačných trás.
www.ekokanal.szm.com


SUPER EXPRES s.r.o., Bardejovská 1E, 080 06 Prešov
Čistenie a monitorovanie kanalizácií, vyhľadávanie trás potrubí, NONSTOP havarijná služba, doprava a preprava.
www.superexpres.sk


D&D krtkovanie s.r.o., Podhájska 40, 900 82 Blatné
Čistenie odtokov a kanalizácií, TV monitoring odpadových potrubí, inštalatérske práce, pracujeme NONSTOP - západoslovenský región.
www.krtkovanie-kanalizacie.sk


Imrich Lakatoš - AQUA - CANAL, Nová 11, 080 06 Prešov
Monitoring a lokalizácia potrubí, renovácie kanalizácií, špeciálne čistiace práce, demolačné práce, čistenie septikov.
www.imrich-lakatos-aqua-canal.business.site


Havarijná služba Olivová, s.r.o., Kýčerského 12, 811 05 Bratislava
Odstraňovanie porúch - voda, kúrenie, plyn, čistenie kanalizácie, čistenie lapačov tukov, kontrola potrubí videotechnikou, tlakové skúšky.
www.hso.sk


Inštalacentrum s.r.o., P.O.Hviezdoslava 21, 071 01 Michalovce
Čistenie odpadovej kanalizácie (WC, umývadlá, vane) čistenie vnútornej i vonkajšej odpadovej kanalizácie, vývoz splaškov zo žúmp a monitorovanie kanalizácií.
www.instalacentrum.sk


Firmaštrba s.r.o., 941 42 Veľké Lovce 601
Čistenie vonkajších a vnútorných kanalizačných rozvodov, detekcia kanalizačných rozvodov, rekonštrukcie kanalizačných vedení, predaj a inštalácia lapačov tukov a ČOV.
www.firmastrba.eu


Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Banská Bystrica
Realizácia a rekonštrukcia vodovodov a kanalizácií, komplexné služby v oblasti prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, rozbor vody, poradenská činnosť.
www.stvps.sk


GEMER SERVIS, s.r.o., Slanská 219, 049 22 Gemerská Poloma
Komplexné služby v oblasti čistenia a monitoringu kanalizácií, rekonštrukcie a opravy potrubí, preprava a zneškodnenie odpadu, výkopové a pomocné práce.
www.gemerservis.sk


TEVES, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Outsourcing odpadového hospodárstva, komunálne služby, čistenie kanalizácií, odlučovačov ropných látok a lapačov tuku, priemyselné čistenie a sanácie.
www.teves.sk


KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice
Čistenie a opravy kanalizácie, monitorovanie kanalizácie, čistenie lapačov tukov a odlučovačov ropných látok, čistenie žúmp, septikov nádrží.
www.kontrakt.sk


František Zsille - Kanál service, Toryská 1, 821 07 Bratislava
Čistenie a opravy kanalizácie, TV monitoring - prehliadka potrubia, lokalizácia a značenie podzemných inžinierskych sietí.
www.kanalservice.sk


3e servis, s.r.o., Sokolská 1624/23, 903 01 Senec
Poskytujeme komplexné služby v odpadovom a vodnom hospodárstve a ochrane ovzdušia. Vykonávame čistenia odlučovačov ropných látok, lapačov tukov a kanalizácií.
www.3eservis.sk


AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, 974 01 Banská Bystrica
Čistenie kanalizácií, monitoring kamerou, poruchová činnosť vody a kanalizácií NONSTOP, vodoinštalatérske práce, stavebná činnosť, výkopové a búracie práce.
www.amstavba.sk


Peter Lacko, Okrajová 508/2, 01001 Žilina-Trnové
Monitorovanie a čistenie kanalizácii, výkopové a bezvýkopové opravy kanalizácií, zemné práce, čistenie komunikácií, kontajnerový odvoz a likvidácia odpadov.
www.peterlacko.sk


M&M AQUA-SERVIS s.r.o., Čajkovského 16, 98401 Lučenec
Čistenie, monitoring, diagnostika a lokalizácia závad nefunkčnej kanalizácie a ich následné odstránenie. Čistenie zvodov, prípojok a odlučovačov tukov.
www.cisteniekanalov.sk


VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava
Hydrogeologický a inžiniersko - geologický prieskum, ekologický audit, dokumenty EIA, monitoring skládky, prevencia ZPH, čistenie a monitoring vodovodov a kanalizácií.
www.vodnezdrojesk.sk


Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby, rozbory vôd, vývoz žúmp.
www.ovs.sk


Stanislav Békešský - Besta Cleaning, Fajková 7, 940 01 Nové Zámky
Čistenie kanalizácie, monitoring a revízia potrubia TV kamerou, lokalizácia potrubia, vývoz žúmp, septikov a zatopených priestorov.
kanalizacia-cistenie-novezamky.bizref.sk/


ecol Trade, s.r.o., J. Haška 1, 949 01 Nitra
Zber a preprava kuchynského odpadu a zvyškových olejov zo stravovacích zariadení, čistenie kanalizácií, ORL a lapačov tukov, TV monitoring kanalizácií, vývoz žúmp.
www.ecoltrade.sk


AQUA DEFEKT, s.r.o., Festivalová 18, 010 01 Žilina
Čistenie a opravy vodovodného potrubia a kanalizácie, lokalizácia porúch, trasovanie potrubia.
www.vodovod-kanalizacia.sk


HV-VAS s.r.o., Porubská 683/36, 093 03 Vranov nad Topľou
Prebíjanie a prečistenie odpadových potrubí, monitoring kanalizácie, zemné pretláčanie komunikácii, chodníkov, železničných tratí.
www.vasodpady.sk


EU PIPE SERVICES s.r.o., Kostolná 59, 900 24 Veľký Biel
Čistenie a monitoring kanalizácie, vytyčovanie trás potrubia, opravy a výmena kanalizácie, čistenie lapačov tukov, odčerpávanie zatopených priestorov.
www.eupipe.sk


Jozef Bajnoci - KRTKOVANIE, Kovácsova 338/80, 851 10 Bratislava-Rusovce
Krtkovanie, čistenie kanalizácie tlakovou vodou alebo frézovaním v Bratislave a okolí. Sužby NON-STOP.
www.krtkovanie-ba.sk


Ján Bánsky, Družstevná 3/59, 945 01 Komárno
Čistenie kanalizácií, žúmp, septikov, diagnostika kanalizačných potrubí a prípojok. Služby poskytujeme zákazníkom z Komárna, Nových Zámkov, Štúrova a okolia.
www.krtkovanie-bansky.sk


IN-kanál, s.r.o., Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava
Čistenie, kontrola a rekonštrukcia kanalizácie, vytyčovanie trasy potrubia, odčerpávanie žúmp, zameranie úniku vody a opravy vodovodov.
www.inkanal.sk


ADAM KRTKO, s.r.o., Hviezdoslavova 751/56, 974 01 Banská Bystrica
Komplexný kanalizačný servis počnúc diagnostikou a vyhľadávaním porúch kanalizácie kamerovými systémami a končiac ich odstránením, čistenie lapačov tukov.
www.adamkrtko.sk


Peter Plančík – EVA corp., Kakatka 483/8, 976 62 Brusno
Čistenie kanalizácií, monitoring a dokumentácia odpadových potrubí, opravy kanalizačného systému, služby NONSTOP - Banskobystrický, Nitrianský a Žilinský kraj.
www.evacorp.sk


Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a. s., E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby.
www.komvak.sk


Satis s.r.o., Sološnica 438, 906 37 Sološnica
Krtkovanie kanalizácie, monitorovanie potrubia priemyselnou kamerou, čistenie kanalizačných potrubí, WC odpadov a pisoárov, umývadiel a kuchynských drezov.
www.cistyodpad.sk


CSA - SERVIS, s.r.o., Vodárenská 1889/32A, 931 01 Šamorín
Komplexný kanalizačný servis od čistenia kanalizácie, jej opravy, TV monitoringu a lokalizovania porúch kanalizácie až po drobné vodoinštalatérske práce.
www.serviskanalizacie.sk


TRNÍK - SLUŽBY, s.r.o., Nosice 51, 020 01 Púchov
Čistenie odpadovej kanalizácie, šácht, strešných zvodov a rýn, monitoring potrubia kamerovým systémom a opravy odpadového potrubia.
www.sluzbytrnik.sk


PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice
Čistenie a opravy kanalizácie, TV monitoring - prehliadka potrubia, lokalizácia a značenie podzemných inžinierskych sietí.
www.profikanal.sk


V.K.K. Stav s.r.o., Pri Vinohradoch 109, 831 06 Bratislava
Havarijná služba - voda / kanalizácia, čistenie a opravy vodovodných a kanalizačných potrubí, prípojky vody a kanalizácie, monitoring a trasovanie potrubia.
www.vkkstav.sk


AQUA CONTROL s.r.o., Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava
Čistenie, monitorovanie a opravy kanalizácie, vývoz septikov a žúmp, správa a prevádzkovanie kanalizačných sietí V1, K1, vyhľadávanie porúch vodovodov.
www.aquacontrol.sk


KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava
Čistenie domových a priemyselných kanalizácií, odtokov, strešných žľabov, lapačov tuku, TV monitoring kanalizácií.
www.krtkovaniezsk.sk


Marián Šmárik - FECAS, Platanová 20, 010 07 Žilina
Vývoz septikov a žúmp, TV monitoring a opravy kanalizácie, čistenie kanalizácie, čistenie lapačov tukov, prenájom mobilných WC.
www.fecas.sk


Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE, Davidovská 301/11, 094 13 Sačurov
Havarijná služba voda, monitoring a oprava potrubia, čistenie kanalizácie. Služby NONSTOP - Košický a Prešovský kraj.
upchatyodpad.sk/


Bohuš Viskup, Lehotská 12, 949 01 Nitra
Odvoz a likvidácia tekutých a tuhých odpadov, zemné výkopové prácemi, prenájom kontajnerov, práce hydročističom – čistenie a krtkovanie upchatej kanalizácie.
www.vyvoz-odpadu-nitra.sk


Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, Liptovský Mikuláš
Výroba a zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadovej vody v okrese, prevádzkovanie sietí, úpravní vody a ČOV, rozbory vody.
www.lvsas.sk


MP KANAL services s.r.o., Mojmírova 7, 080 01 Prešov
Čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí, monitorovanie a opravy potrubí, prevádzkovanie kanalizačných sieti, realizácia vodovodov a kanalizácií, demolačné práce.
www.mpkanal.sk


Vortech s.r.o., Barónka 1, 831 06 Bratislava
Čistenie a opravy kanalizácie, havarijná služba voda & kanalizácia, monitoring a trasovanie potrubia, vodoinštalačné práce, odvoz stavebného odpadu.
vodari-bratislava


GAMAX stav s.r.o., Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica
Monitoring a čistenie kanalizácie, lokalizácia a trasovanie potrubia, oprava a montáž kanalizácie a vodovodného potrubia, detekcia úniku vody.
krtko-bb.sk/


Peter Januška, Sedličná 60, 913 11 Trenčianske Stankovce
Čistenie a monitoring kanalizácie, trasovanie potrubia, havarijná služba voda & kanalizácia, vodoinštalačné práce, čistenie dažďových zvodov a striech.
krtkovanie-tn.sk


UPP s.r.o., Veľkomoravská 2167/50, 911 05 Trenčín
Čistenie odpadov a kanalizácie, vytyčovanie trasy potrubia, odčerpávanie zatopených priestorov, jadrové vŕtanie vŕtanie dier pre inžinierske siete.
www.upp.sk


Ladislav Jakub - CSACSA, Hlavná 155, 076 72 Vojany
Čistenie kanalizácie, monitoring a lokalizácia potrubia, prenájom mobilných WC, vývoz žúmp.
www.cisteniekanalizacie.sk


CPB Solutions, s.r.o., Štefánikova 814/6, 020 01 Púchov
Čistenie a opravy kanalizácií, lokalizácia a trasovanie kanalizácie, monitoring kanalizácie, čistenie lapačov tukov a odlučovačov ropných látok.
www.cpbsolutions.sk


AZ kanalizácie, s. r. o., Damborského 12/854, 908 48 Kopčany
Čistenie kanalizačných, dažďových a tukových odpadových potrubí a šachiet, monitorovanie a lokalizácia potrubných systémov a porúch.
www.azkanalizacie.sk


Matej Gavlik AZ-Kanalservis, Hálova 20, 851 01 Bratislava
Havarijná služba, odčerpanie zatopených priestorov, čistenie odpadov, monitoring a revízie kanalizácie, strešných zvodov, monitoring potrubia a kanalizácie.
www.krtkovaniegavlik.sk


Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Inžinierska činnosť, realizácia a prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií, monitoring, akreditované odbery a analýzy vody, zvoz fekálií.
www.sevak.sk


Stanislav Bodinger, Odeská 10, 821 06 Bratislava
Čistenie a monitoring kanalizácie, lokalizovanie kanalizačného potrubia, čerpanie vody po havárii kanalizácie.
www.krtkovanie-bodinger.sk