Čistenie a opravy kanalizácie

Čistenie a opravy domovej, dážďovej i vonkajšej kanalizácie a prípojok, technika na čistenie kanalizácie


MARKUS TRADE, s.r.o., Važecká 3, 040 12 Košice
Komplexné služby v oblasti tlakového a elektrického čistenia kanalizácie,TV monitoring kanalizačných sieti, ťahanie žúmp a septikov.
www.markustrade.sk


VYČISTÍME VÝCHOD s.r.o., Porubská 683/36, 093 03 Vranov nad Topľou
Čistenie kanalizácií, rekonštrukcie vodovodných, odpadových a kanalizačných potrubí. TV monitoring potrubia. Nonstop linka. Celé východné Slovensko.
www.vycistime-vychod.sk


Marián Šmárik - FECAS, Platanová 20, 010 07 Žilina
Vývoz septikov a žúmp, TV monitoring a opravy kanalizácie, čistenie kanalizácie, čistenie lapačov tukov, prenájom mobilných WC.
www.fecas.sk


Bohuš Viskup, Lehotská 12, 949 01 Nitra
Odvoz a likvidácia tekutých a tuhých odpadov, zemné výkopové prácemi, prenájom kontajnerov, práce hydročističom – čistenie a krtkovanie upchatej kanalizácie.
www.vyvoz-odpadu-nitra.sk


Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, Liptovský Mikuláš
Výroba a zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadovej vody v okrese, prevádzkovanie sietí, úpravní vody a ČOV, rozbory vody.
www.lvsas.sk


Peter Pinka - PPP, Veľkomoravská 2167/50, 911 05 Trenčín
Čistenie kanalizácií, prípojok, dažďových zvodov, revízie a monitoring odpadov videokamerou, vytyčovanie trasy potrubia.
www.cistyodpad.eu


Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Inžinierska činnosť, realizácia a prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií, monitoring, akreditované odbery a analýzy vody, zvoz fekálií.
www.sevak.sk


Stanislav Bodinger, Odeská 10, 821 06 Bratislava
Čistenie a monitoring kanalizácie, lokalizovanie kanalizačného potrubia, čerpanie vody po havárii kanalizácie.
www.krtkovanie-bodinger.sk


Ladislav Jakub - CSACSA, Hlavná 155, 076 72 Vojany
Čistenie kanalizácie, monitoring a lokalizácia potrubia, prenájom mobilných WC, vývoz žúmp.
www.cisteniekanalizacie.sk


AZ kanalizácie, s. r. o., Damborského 12/854, 908 48 Kopčany
Čistenie kanalizačných, dažďových a tukových odpadových potrubí a šachiet, monitorovanie a lokalizácia potrubných systémov a porúch.
www.azkanalizacie.sk


Peter Sliva - PEMONT, Cerovská 263/103, 90081 Šenkvice
Vysokotlakové čistenie odtokov, potrubí a kanalizácie. Krtkovanie. TV monitoring odtokov a kanalizácie. Špeciálne čistiace práce.
www.pemont.sk


Matej Gavlik AZ-Kanalservis, Hálova 20, 851 01 Bratislava
Havarijná služba, odčerpanie zatopených priestorov, čistenie odpadov, monitoring a revízie kanalizácie, strešných zvodov, monitoring potrubia a kanalizácie.
www.krtkovaniegavlik.sk


Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 949 01 Nitra
Výroba a dodávka pitnej vody, čistenie a odvedenie odpadových vôd, akreditované rozbory vôd, čistenie kanalizácie.
www.zsvs.sk


Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
Komplexné riešenie nakladania s odpadmi a poradenstvo pre komunálnu a privátnu sféru, plánovanie a realizácia kompostární, čistiacich staníc odpadových vôd a skládok.
www.brantnergemer.sk


EKOKANAL, s.r.o., Ľ.Svobodu 39, 976 32 Badín
Čistenie a opravy kanalizácií a odtokov, inšpekcia potrubia kamerou, vyhľadávanie kanalizačných trás.
www.ekokanal.szm.com


D&D krtkovanie s.r.o., Podhájska 40, 900 82 Blatné
Čistenie odtokov a kanalizácií, TV monitoring odpadových potrubí, inštalatérske práce, pracujeme NONSTOP - západoslovenský región.
www.krtkovanie-kanalizacie.sk


Ladislav Fajbik, Považské Podhradie 123, 017 04 Považská Bystrica
Čistenie odpadovej kanalizácie, preplach novej odpadovej kanalizácie pred odovzdaním do užívania, čistenie dažďových strešných zvodov a žľabov.
www.kanalizacia-cistenie.sk


Imrich Lakatoš - AQUA - CANAL, Švábska 56, 080 05 Prešov
Monitoring a lokalizácia potrubí, renovácie kanalizácií, špeciálne čistiace práce, demolačné práce, čistenie septikov.
www.aqua-canal.szm.com


Havarijná služba Olivová, s.r.o., Kýčerského 12, 811 05 Bratislava
Odstraňovanie porúch - voda, kúrenie, plyn, čistenie kanalizácie, čistenie lapačov tukov, kontrola potrubí videotechnikou, tlakové skúšky.
www.hso.sk


Inštalacentrum s.r.o., P.O.Hviezdoslava 21, 071 01 Michalovce
Čistenie odpadovej kanalizácie (WC, umývadlá, vane) čistenie vnútornej i vonkajšej odpadovej kanalizácie, vývoz splaškov zo žúmp a monitorovanie kanalizácií.
www.instalacentrum.sk


Firmaštrba s.r.o., 941 42 Veľké Lovce 601
Čistenie vonkajších a vnútorných kanalizačných rozvodov, detekcia kanalizačných rozvodov, rekonštrukcie kanalizačných vedení, predaj a inštalácia lapačov tukov a ČOV.
www.firmastrba.eu


Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Banská Bystrica
Realizácia a rekonštrukcia vodovodov a kanalizácií, komplexné služby v oblasti prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, rozbor vody, poradenská činnosť.
www.stvps.sk


KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice
Čistenie a opravy kanalizácie, monitorovanie kanalizácie, čistenie lapačov tukov a odlučovačov ropných látok, čistenie žúmp, septikov nádrží.
www.kontrakt.sk


František Zsille - Kanál service, Toryská 1, 821 07 Bratislava
Čistenie a opravy kanalizácie, TV monitoring - prehliadka potrubia, lokalizácia a značenie podzemných inžinierskych sietí.
www.kanalservice.sk


3e servis, s.r.o., Sokolská 1624/23, 903 01 Senec
Poskytujeme komplexné služby v odpadovom a vodnom hospodárstve a ochrane ovzdušia. Vykonávame čistenia odlučovačov ropných látok, lapačov tukov a kanalizácií.
www.3eservis.sk


PERMON RV s.r.o., Letná 36, Rožnava
Čistenie, monitoring, údržba, výmena a rekonštrukcia odpadových a kanalizačných potrubí.
www.gemer.eu.sk


AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, 974 01 Banská Bystrica
Čistenie kanalizácií, monitoring kamerou, poruchová činnosť vody a kanalizácií NONSTOP, vodoinštalatérske práce, stavebná činnosť, výkopové a búracie práce.
www.amstavba.sk


Ivan Marko - Servis, Studenohorská 2058/5, 841 03 Bratislava - Lamač
Čistenie potrubí pružinovými špirálami a tlakovou vodou, monitorovanie stavu kanalizácie, odčerpávanie žúmp, čistenie lapača tukov, čističiek a trativodov.
www.fekalservis.bmp.sk


Peter Lacko, Okrajová 508/2, 01001 Žilina-Trnové
Monitorovanie a čistenie kanalizácii, výkopové a bezvýkopové opravy kanalizácií, zemné práce, čistenie komunikácií, kontajnerový odvoz a likvidácia odpadov.
www.peterlacko.sk


Tomáš Rácz EKOVOKTRANS, 935 33 Nový Tekov 56
Odvoz a likvidácia všetkých druhov odpadov, čistenie potrubí, búracie a výkopové práce.
www.ekovoktrans.sk


M&M AQUA-SERVIS s.r.o., Čajkovského 16, 98401 Lučenec
Čistenie, monitoring, diagnostika a lokalizácia závad nefunkčnej kanalizácie a ich následné odstránenie. Čistenie zvodov, prípojok a odlučovačov tukov.
www.cisteniekanalov.sk


VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava
Hydrogeologický a inžiniersko - geologický prieskum, ekologický audit, dokumenty EIA, monitoring skládky, prevencia ZPH, čistenie a monitoring vodovodov a kanalizácií.
www.vodnezdrojesk.sk


Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby, rozbory vôd, vývoz žúmp.
www.ovs.sk


Stanislav Békešský - Besta Cleaning, Fajková 7, 940 01 Nové Zámky
Čistenie kanalizácie, monitoring a revízia potrubia TV kamerou, lokalizácia potrubia, vývoz žúmp, septikov a zatopených priestorov.
kanalizacia-cistenie-novezamky.bizref.sk/


ecol Trade, s.r.o., J. Haška 1, 949 01 Nitra
Zber a preprava kuchynského odpadu a zvyškových olejov zo stravovacích zariadení, čistenie kanalizácií, ORL a lapačov tukov, TV monitoring kanalizácií, vývoz žúmp.
www.ecoltrade.sk


AQUA DEFEKT, s.r.o., Festivalová 18, 010 01 Žilina
Čistenie a opravy vodovodného potrubia a kanalizácie, lokalizácia porúch, trasovanie potrubia.
www.vodovod-kanalizacia.sk


HV-VAS s.r.o., Porubská 683/36, 093 03 Vranov nad Topľou
Prebíjanie a prečistenie odpadových potrubí, monitoring kanalizácie, zemné pretláčanie komunikácii, chodníkov, železničných tratí.
www.vasodpady.sk


EU PIPE SERVICES s.r.o., Kostolná 59, 900 24 Veľký Biel
Čistenie a monitoring kanalizácie, vytyčovanie trás potrubia, opravy a výmena kanalizácie, čistenie lapačov tukov, odčerpávanie zatopených priestorov.
www.eupipe.sk


Jozef Bajnoci - KRTKOVANIE, Kovácsova 338/80, 851 10 Bratislava-Rusovce
Krtkovanie, čistenie kanalizácie tlakovou vodou alebo frézovaním.
www.krtkovanie-ba.sk


Ján Bánsky, Družstevná 3/59, 945 01 Komárno
Čistenie kanalizácií, žúmp, septikov, diagnostika kanalizačných potrubí a prípojok. Služby poskytujeme zákazníkom z Komárna, Nových Zámkov, Štúrova a okolia.
www.krtkovanie-bansky.sk


IN-kanál, s.r.o., Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava
Čistenie, kontrola a rekonštrukcia kanalizácie, vytyčovanie trasy potrubia, odčerpávanie žúmp, zameranie úniku vody a opravy vodovodov.
www.inkanal.sk


ADAM KRTKO, s.r.o., Hviezdoslavova 751/56, 974 01 Banská Bystrica
Komplexný kanalizačný servis počnúc diagnostikou a vyhľadávaním porúch kanalizácie kamerovými systémami a končiac ich odstránením, čistenie lapačov tukov.
www.adamkrtko.sk


Peter Plančík – EVA corp., Kakatka 483/8, 976 62 Brusno
Čistenie kanalizácií, monitoring a dokumentácia odpadových potrubí, opravy kanalizačného systému, služby NONSTOP - Banskobystrický, Nitrianský a Žilinský kraj.
www.evacorp.sk


Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a. s., E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby.
www.komvak.sk


Roman Kovár - KRTKOVIA, 900 63 Jakubov 65
Čistenie a lokalizácia kanalizácie, kamerový monitoring kanalizácie, predaj profesionálneho náradia pre inštalatérov, kúrenárov a chladiarov.
www.krtkovia.sk


Ján Šiška, Sološnica 438, 906 37 Sološnica
Krtkovanie kanalizácie, monitorovanie potrubia priemyselnou kamerou, čistenie kanalizačných potrubí, WC odpadov a pisoárov, umývadiel a kuchynských drezov.
www.cistyodpad.sk


CSA - SERVIS, s.r.o., Vodárenská 1889/32A, 931 01 Šamorín
Čistenie kanalizácie a potrubí, trasovanie kanalizácie - lokalizácia porúch.
www.serviskanalizacie.sk


TRNÍK - SLUŽBY, s.r.o., Nosice 51, 020 01 Púchov
Čistenie odpadovej kanalizácie, šácht, strešných zvodov a rýn, monitoring potrubia kamerovým systémom a opravy odpadového potrubia.
www.sluzbytrnik.sk


PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice
Čistenie a opravy kanalizácie, TV monitoring - prehliadka potrubia, lokalizácia a značenie podzemných inžinierskych sietí.
www.profikanal.sk


KANAL SLUŽBY VRÁBEL, SNP 1465/101, 01707 Považská Bystrica
Čistenie kanalizácie, ČOV, lapačov tukov, vývoz fekálií, monitoring potrubia, trasovanie potrubia, krtkovanie domovej kanalizácie, odčerpávanie zaplavenej kanalizácie.
www.krtkovaniekanalizacie.sk


V.K.K. Stav s.r.o., Pri Vinohradoch 109, 831 06 Bratislava
Čistenie a monitoring kanalizácie, opravy kanalizácie, vývoz žumpy, montáž a revízie kotlov, rekonštrukcie bytov.
www.vkkstav.sk


AQUA CONTROL s.r.o., Vlčie hrdlo 69, 821 07 Bratislava
Čistenie, monitorovanie a opravy kanalizácie, vývoz septikov a žúmp, správa a prevádzkovanie kanalizačných sietí V1, K1, vyhľadávanie porúch vodovodov.
www.aquacontrol.sk


KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava
Čistenie domových a priemyselných kanalizácií, odtokov, strešných žľabov, lapačov tuku, TV monitoring kanalizácií.
www.krtkovaniezsk.sk


MP KANAL services s.r.o., Mojmírova 7, 080 01 Prešov
Čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí, monitorovanie a opravy potrubí, prevádzkovanie kanalizačných sieti, realizácia vodovodov a kanalizácií, demolačné práce.
www.mpkanal.sk