CHEMPOR, s.r.o.

Adresa: Družstevná 39/1500, 900 81 Šenkvice
Email: chempor@chempor.sk
Web:www.chempor.sk
Telefón: 0903 349 849, 0903 959 581
Región: Bratislava

Popis činnosti:Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby pre kategóriu prác 1 a 2, komplexné poradenstvo pre oblasť hygieny práce, hodnotenie rizík vyplývajúcich z faktorov práce a pracovného prostredia, vykonávanie orientačných meraní faktorov práce a pracovného prostredia (hluk, osvetlenie, teplota, rýchlosť prúdenia vzduchu, meranie vzdialeností, plôch a objemov), zabezpečovanie meraní faktorov práce a pracovného prostredia (fyzikálne, chemické a biologické faktory), komplexné poradestvo pre oblasť azbestu a predaj chemických zmesí, odber vzoriek materiálov a vzoriek vzduchu na stanovenie prítomnosti azbestových vlákien, vypracovávanie posudkov o riziku a prevádzkových poriadkov pre fyzikálne, chemické a biologické faktory, vypracovávanie návrhov na zaradenie pracovných činností do kategórií, stanovovanie rozsahu (náplní) lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci pre jednotlivé profesie a prislúchajúce faktory práce a pracovného prostredia, zabezpečovanie povolenia činnosti prevádzky od príslušného RÚVZ, komunikácia s orgánmi štátnej správy pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vykonávanie školení a informovania zamestnávateľov a zamestnancov pre oblasť ochrany zdravia pri práci, odborné služby pracovného lekára, vypracovávanie návrhov obsahu a posúdenie vhodnosti rekondičných pobytov a rehabilitácií, vykonávanie školení prvej pomoci v súlade s vyhláškou MZ SR č. 398/2010 Z.z., poradenstvo k poskytovaniu predlekárskej prvej pomoci (vybavenie pracovísk lekárničkami prvej pomoci, konzultácie k traumatologickým plánom), poradenstvo pre oblasť chemických látok a zmesí, vývoj softwarovej aplikácie CHEMPOR PORTAL.