Botanické a zoologické prieskumy

Realizácia a zdokumentovanie terénnych prieskumov zameraných na kvalitatívne a kvantitatívne zastúpenie druhov fauny a flóry v území a ich monitoring


Michal Dubovský - Environ, Zeleneč 39/620
Dokumentácia pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie, inventarizácia drevín - dendrologické posudky. Botanické a zoológické prieskumy. Entomologický posudok.
www.md-environ.sk


CREATIVE, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok
Dokumentácia - EIA/SEA, krajinno-ekologické plány, dokumenty ÚSES, dendrologické, botanické a ekologické prieskumy, environmentálne poradenstvo a audit.
www.creativepk.sk


G E T SK s.r.o., Roľnícka 187, 831 07 Bratislava
Ložisková geológia, hydrogeológia, inžinierska geológia, EIA, botanické a zoologické prieskumy, meranie hluku, outsourcing odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia.
www.getsk.sk


VALERON Enviro Consulting s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava
Komplexné služby v oblasti EIA, akustiky (meranie hluku, štúdie), ovzdušia (rozptylové štúdie), vibrácií, svetlotechniky, dopravy, fauny a flóry a prípravy projektov v ŽP.
www.valeron.sk


AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Dendrologický prieskum - inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín, dokumentácia miestneho ÚSES
www.agroconsbb.sk


OTONYCTERIS s.r.o., Prostredná Môlča 32, 974 01 Môlča
Prieskum životného prostredia - biota, odborné a súdnoznalecké posudky - oblasť ochrany životného prostredia, tvorba dokumentov ochrany prírody a krajiny a pod.
www.otonycteris.sk


DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, Podunajská 24, 821 06 Bratislava
Mapovanie a monitoring biotopov, vypracovanie dokumentácie, štúdií a znaleckých posudkov pre ochranu prírody, ekovýchova.
www.daphne.sk


Mgr.Radovan Jambor, PhD.,ORNIS, Halalovka 2392/20, 911 08 Trenčín
Ornitologické, dendrologické a entomologické posudky, komplexné zoologické a botanické prieskumy, odchyt vtáctva, vzdelávacia činnosť.
www.ornis.sk


RNDr. Peter Krempaský, ekológ, Colnícka 4, 851 10 Bratislava
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, poskytovanie služieb v oblasti ochrany prírody a krajiny, ekologické, dendrologické, zoologické, botanické prieskumy, posudky.
http://peter-krempasky-ekolog.webnode.sk/