Botanické a zoologické prieskumy a monitoring

Realizácia a zdokumentovanie terénnych prieskumov zameraných na kvalitatívne a kvantitatívne zastúpenie druhov fauny a flóry v území a ich monitoring


OTONYCTERIS s.r.o., Prostredná Môlča 32, 974 01 Môlča
Prieskum životného prostredia - biota, odborné a súdnoznalecké posudky - oblasť ochrany životného prostredia, tvorba dokumentov ochrany prírody a krajiny a pod.
www.otonycteris.sk


CREATIVE, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok
Dokumentácia - EIA/SEA, krajinno-ekologické plány, dokumenty ÚSES, dendrologické, botanické a ekologické prieskumy, environmentálne poradenstvo a audit.
www.creativepk.sk


KrajArch s.r.o., Hodská 359/31, 924 01 Galanta
Krajinárske štúdie, prieskumy a rozbory, inventarizácia zelene - dendrologický prieskum a posudok, dokument starostlivosti o dreviny.
www.krajarch.sk


G E T SK s.r.o., Roľnícka 187, 831 07 Bratislava
Ložisková geológia, hydrogeológia, inžinierska geológia, EIA, botanické a zoologické prieskumy, meranie hluku, outsourcing odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia.
www.getsk.sk


AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Dendrologický prieskum - inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín, dokumentácia miestneho ÚSES
www.agroconsbb.sk


ARAR s.r.o., Nábrežie arm.gen. L. Svobodu 28, 811 02 Bratislava
Komplexný monitoring bioty pre rôzne účely - výstavba komunikácií a infraštruktúry, odstraňovanie drevín, výstavba elektrických vedení, elektrárni a pod.
www.biomonitoringy.sk


DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, Podunajská 24, 821 06 Bratislava
Mapovanie a monitoring biotopov, vypracovanie dokumentácie, štúdií a znaleckých posudkov pre ochranu prírody, ekovýchova.
www.daphne.sk


Mgr.Radovan Jambor, PhD.,ORNIS, Halalovka 2392/20, 911 08 Trenčín
Ornitologické, dendrologické a entomologické posudky, komplexné zoologické a botanické prieskumy, odchyt vtáctva, vzdelávacia činnosť.
www.ornis.sk


RNDr. Peter Krempaský, ekológ, Colnícka 4, 851 10 Bratislava
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, poskytovanie služieb v oblasti ochrany prírody a krajiny, ekologické, dendrologické, zoologické, botanické prieskumy, posudky.
http://peter-krempasky-ekolog.webnode.sk/


Lalima, s.r.o., Hliník nad Váhom 71, 014 01 Bytča
Poradenstvo a spracovanie dokumentov ochrany prírody a krajiny. Dokumentácia ochrany pred povodňami, štúdie na architektonické riešenia verejných priestorov.
www.lalima.sk