Bezpečnostný poradca ADR

Komplexné služby bezpečnostného poradcu pre prepravu nebezpečných vecí


PolyStar, s.r.o., M.R.Štefánika 14, 942 01 Šurany
Zber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, outsourcing envitonmentálneho manažmentu.
www.polystar.sk


BTS-PO, s.r.o., Rumanova 22, 080 01 Prešov
Komplexné služby v oblasti BOZP, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, pracovnej zdravotnej služby, bezpečnostný poradca ADR, kontroly detských ihrísk.
www.btspo.sk


DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., Panónska cesta 47, 851 01 Bratislava
ADR školenia - vodičov, iných ako vodičov, bezpečnostných poradcov, ADR, RID, ADN poradenstvo.
www.dekra.sk


VARKOLY- environment s.r.o., Kaspická 1364/4, 040 12 Košice
Outsourcing – vodné hospodárstvo, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, IPKZ, prevencia ZPH, environmentálne škody, ADR, EIA, audit, posudky-odpady.
www.varkoly-environment.sk


CMS Trend, s.r.o., Guothova 7, 831 01 Bratislava
Školenie vodičov ADR a bezpečnostných poradcov ADR(Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí)
www.skolenieadr.sk


M KONZULT SLOVENSKO, s.r.o., Trubín 236, 966 23 Lovčica - Trubín
Školenia ADR vodičov a iných osôb, komplexná činnosť externého bezpečnostného poradcu.
www.konzult.sk


Ing. Stanislava Ferenčáková, Námestie Osloboditeľov 33, 071 01 Michalovce
Školenia a poradenské služby pri preprave a manipulácií nebezpečných látok podľa dohody ADR. Externý bezpečnostný poradca ADR.
www.adr-bezpecnostny-poradca.sk


Hazmat Consult s.r.o., Letná 5, 831 03 Bratislava
Komplexné služby v oblasti prepravy nebezpečného tovaru s dôrazom na leteckú prepravu. Služby bezpečnostného poradcu podľa ADR
www.haz-mat.sk


ECO-SPECTRUM s.r.o., Komenského 21, 900 01 Modra
Outsourcing odpadového hospodárstva, outsourcing vodného hospodárstva, outsourcing ochrany ovzdušia, environmentálny audit, poradenstvo ADR
www.eco-spectrum.sk


E - BLK s.r.o., Myslavská 217, 040 16 Košice
Externé poradenstvo pre všetky zložky životného prostredia (odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia, EIA, certifikácia ISO ,interný audit), bezpečnostný poradca ADR.
www.eblk.sk


DGSA Consulting, s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Komplexná činnosť externého bezpečnostného poradcu, školenia ADR, RID, ADN pre osoby, ktoré sa podieľajú na preprave nebezpečných vecí, špecialista na prevenciu ZPH.
www.dgsa-consulting.sk