Bezpečnostnotechnická služba BTS

Služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.


RESPONS s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
Komplexné riešenia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarmi, civilnú ochranu, osobné ochranné pracovné pomôcky.
www.respons.sk


NOMI Group s.r.o., Zákostolská 305, 922 07 Veľké Kostoľany
Bezpečnostnotechnické služby, audit BOZP a PO, vypracovanie technickej dokumentácie, evidencia VTZ, analýza úrazu a nebezpečnej udalosti, prevádzkové predpisy.
www.nomigroup.sk


BTS-PO, s.r.o., Rumanova 22, 080 01 Prešov
Komplexné služby v oblasti BOZP, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, pracovnej zdravotnej služby, bezpečnostný poradca ADR, kontroly detských ihrísk.
www.btspo.sk


BOZP Profi, s.r.o., Topoľčianska 1, 851 05 Bratislava - Petržalka
Bezpečnostnotechnická služba, audit BOZP, školenia BOZP, koordinácia bezpečnosti na stavenisku, technik požiarnej ochrany, poradenstvo OPP.
www.bozpprofi.sk


Bezpa Consult s.r.o., 023 12 Svrčinovec 121
Bezpečnostnotechnická služba, protipožiarna ochrana, pracovná zdravotná služba, Školenia BOZP a OPP.
www.bezpa.sk


Jozef Hradečný BTS-OPP, Hájová 454/4, 851 10 Bratislava
Bezpečnostnotechnické služby(autorizovaný bezpečnostný technik), služby technika požiarnej ochrany dodávateľským spôsobom, pracovná zdravotná služba.
www.zdravaprevadzka.sk


BWSS, s.r.o., Obrancov Mieru 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Environmentálny audit, outsourcing odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia pre firmy, služby v oblasti BOZP a požiarnej ochrany.
www.bwss.sk


Ing. Marek Fic, Byster 2, 044 41 Sady nad Torysou
Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia a zavádzanie systémov manažérstva kvality.
www.bezpecak.sk


ARAS NITRA s.r.o., Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra
Bezpečnostnotechnická služba, poradenstvo BOZP a OPP, dokumentácia BOZP a OPP, poradenstvo pri zavádzaní systému OHSAS 18001, školenia zamestnancov.
www.aras-bozp.sk


JKBOZ s.r.o., Novackého 4/A, 971 01 Prievidza
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, bezpečnostnotechnická služba, ochrana pred požiarmi, požiarna bezpečnosť stavieb, civilná ochrana, ADR, školenia.
www.jkboz.sk


Ing.Michal Malíček - BOZP & OPP, Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava
Služby technika a špecialistu požiarnej ochrany, bezpečnostnotechnické služby, koordinátor bezpečnosti na stavenisku, kontroly a revízie požiarných zariadení.
www.michalmalicek.sk


Mgr. Alena Páleníková - VITAE, Odbojárska 245, 018 51 Nová Dubnica
Komplexné služby pracovnej zdravotnej služby, služby autorizovaného bezpečnostného technika a služby požiarneho technika.
www.provitae.webnode.sk


SAFE & FIRE s.r.o., Holého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Bezpečnostnotechnická služba, činnosti technika PO dodávateľským spôsobom, spracovanie dokumentácie BOZP a PO, školenia BOZP a PO.
www.safefire.sk


Ing. Miroslav Pecha - BTS, K. Mikszátha 6, 979 01 Rimavská Sobota
Služby v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi a kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov.
www.bts-rs.sk


effective energy s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra
Komplexné služby v oblasti BOZP, bezpečnostnotechnická služba BTS, ochrana pred požiarmi OPP, revízie elektrických zariadení, kontrola bezpečnosti ihrísk.
www.effecontrol.sk


AZEKO s.r.o., Školská 268, 044 11 Skároš
Hlavnými činnosťami spoločnosti sú služby bezpečnosť práce a požiarna ochrana, revízie hasiacich prístrojov, revízie tlakových a plynových zariadení.
www.azeko.sk


Ing. Milan Kolárik - MK Service, M.Bela 38, 921 01 Piešťany
Vzdelávanie elektrotechnikov, bezpečnostno-technická služba, služba koordinátora bezpečnosti na stavenisku, služby technika požiarnej ochrany.
www.mk-service.sk


Beztech, s.r.o., Slnečná 460, 900 42 Miloslavov
Školenia BOZP, OPP a iné, bezpečnostnotechnická služba BTS, výkon činností technika požiarnej ochrany, predaj, kontrola a oprava hasiacich prístrojov.
www.beztech.sk